مشکل قلبی ندارم

Shargh - - صفحه اول -

گروه جامعــه: محمدعلی نجفی که چنــد روز پیش بــا نظر اعضای منتخب شــورای شــهر پنجــم تهران به عنــوان گزینه شــهرداری برگزیده شــده، در اولین گفتوگوی خود پس از انتخاب بــا بیان اینکه بودجه سال ۹۶ شهرداری ۱۷هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.