زارش « گزينگههاشرقي» از وديزداار فرراکسيتو نراميه ودييا10 پي صوزنيردشلنهادييداغ جهرمي:مسئولشنودنبودم رحمانيفضلي:اجازهنميدهنداستاندارزنبگذاريم

Shargh - - سیاست -

شــرق: شــش وزير کمچالــش صبحــگاه ميهمان فراکســيون اميد بهارســتان بودند و غروب آن چهار وزيــري که براي برخي از آنها اماواگرهاي فراواني بر سر حضور در کابينه وجود داشت. به گفته نمايندگان اصاحطلب، جلســه يکســاعته با وزير پيشنهادي ارتباطــات و فناوري اطاعات پرچالشترين جلســه ديروز بود. همه وزرا سر موقع در جلسه با فراکسيون اميد حاضر ميشوند؛ به جز آذريجهرمي که با يک ربع تأخير به جلسه ميرسد.

نمايندگان به طعنه ميگوينــد از ظريف و زنگنه گرفتــه تا خيليهاي ديگر پنج دقيقه به نشســت در جلسه حاضر بودند و جهرمي با ۱۵ دقيقه تأخير به جمع ما ملحق شد.

محمدجواد آذريجهرمي که حالا در 36سالگي براي صندلي وزارت ارتباطات پيشنهاد شده، از ياران نزديک محمود واعظي است.

خــودش در تمام نشســت يکســاعتهو اندي با نمايندگان مجلس تأکيد دارد قدمت آشــنايياش با واعظي به سال 92 باز ميگردد.

در نشســتي کــه او از جانــب وزارت اطاعات با واعظي ديدار کرده بود. گويا همان آشنايي به تقويت جايگاه او در وزارت ارتباطات و بعدتر تا پيشــنهاد او بهعنوان جوانترين عضو پيشنهادي کابينه دوازدهم منتج شده است.

طيبه سياوشــي درباره حاشيههاي جلسه با وزير ارتباطات به «شرق» گفته «سؤالها زياد بود، در سه محور مشخص، حضور ايشــان در وزارت اطاعات، مســائل مرتبط با شــنود و برخي حاشــيهها درباره حضور ايشان در بازجوييها. پاسخ آقاي جهرمي به همه اينها منفي بود. ميگفتند اصا صحت ندارد و حاضرنــد با افرادي که چنيــن ادعايي دارند، روبهرو شوند. ميگفتند همه اينها کذب محض است.»

رشد جهشي

بااينحــال مســائل مرتبط بــا شــنود همچنان بحثبرانگيز اســت. در همان نشســت به صراحت گفته در امور توســعه زيرســاخت شــنود }در دوره فعاليتــش در وزارت اطاعات{ به خوبي عمل کرده و ايــن را جــزء افتخــارات خود ميدانــد. همچنين نکاتي درباره مسائل و حاشــيههاي مالي با داتک و رايتل مطرح شــده که جهرمي در آن زمينه نيز گفته هيچگونــه ارتباط مالــي با اين ســازمانها و نهادها ندارد.

يکي از نمايندگان که در جلســه حضور داشته و نميخواهد نامي از او به ميان بيايد، به «شرق» گفته «نشســت با جهرمي تقريبا تندترين و چالشــيترين ديــدار ديروز بــود. نمايندگان ســؤالهاي متعددي مطــرح کردند. او در پاســخها عجول، شــتابزده و کمي تند بود. فضاي جلســه به شکلي بود که گويي پس از حضور ايشان در وزارت اطاعات، کنفيکوني صورت گرفته و انقابي در زمينه توســعه وزارتخانه به پا شده اســت. کمي تعريفها از خود بيشازحد بود و به دل نمايندگان ننشست.»

عبدالرضا هاشــمزايي، رئيس سني مجلس دهم نيز به «شــرق» خبــر داده که روند رشــد ناگهاني و جهشــي جهرمي در چند سال در وزارت اطاعات و ارتباطات از ديگر محورهاي پرسشهاي مطرحشده از وزير پيشــنهادي ارتباطات بود که او تأکيد داشت براســاس توانمنديهــا و هــوش و مديريــت خود توانســته به ايــن جايگاه برســد و هرگونــه رابطه معطوف به توصيه و پيشــنهاد با محمود واعظي را تکذيب ميکرد.

آذريجهرمي در گفتوگويي که با ايلنا داشــته، بــا بيان اينکه بــه خطوط قرمز نظام پايبند هســتم، گفته «کشور به شــنود نياز دارد؛ زيرا با موضوعات و مشکات امنيتي روبهرو است؛ اما در دوران فعاليتم مسئوليت شنود را نداشــتم. با جديت در برابر همه فشــارهاي امنيتــي و قضائــي براي مســدودکردن شبکههاي اجتماعي ايستادگي کردم.»

بــه گفته او «کشــور بــه شــنود نيــاز دارد؛ زيرا بــا موضوعــات و مشــکات امنيتي روبهرو اســت؛ دراينباره شــنود قانوني داريم و قانــون را مجلس مصوب کرده تا تشــکيات شــنود بايد در ادارات کل همه دادگســتريها تشــکيل و قاضي آن نيز رئيس قوه قضائيه اســت». آذريجهرمــي مدتي مديرکل زيرســاخت وزارت اطاعــات بود و بعدتــر معاون واعظي شد.

اجازه نميدهند استاندار زن بگذاريم

گذشــته از نشســت پرچالش با وزير پيشــنهادي ارتباطات، جلســه با عبدالرضــا رحمانيفضلي نيز خالي از حاشيه نيست. از بحث برخورد با خودسرها تا انتصاب مديران بيکفايت و متعلق به جريانهاي سياسي نامشخص گرفته تا بههمخوردن کنسرتها و رشدنداشــتن زنــان در دســتگاه وزارتخانه نکات و مســائلي اســت کــه از جانب نماينــدگان مطرح ميشود. محمدرضا عارف به جز نشست با جهرمي، در همــه ديدارهــاي ديروز بــه تأکيد بر خواســت فراکســيون اميــد مجلس مبنــي بــر بهرهمندي از نيروهاي توانمند قوميتها، زنان و جوانان در کابينه تأکيد دارد. ســؤال درباره انتصاب استانداران زن که مطرح ميشود، پاسخ رحمانيفضلي عجيب است. طيبه سياوشــي به «شرق» گفته «ايشان گفتند اجازه نميدهند وزير زن بگذاريم؛ اما زنان فرماندار زيادي منتصب کردهايم و بنا داريم در ديگر ســمتها نيز از زنان توانمند استفاده کنيم.»

موضوع برهمخــوردن ســخنرانيها که مطرح ميشــود، هم رحمانيفضلي به اين نکته ميپردازد که اتفاقا در گذشــته آمــار برخورد با ســخنرانيها بهويژه در ايام انتخابات به مراتب بيش از اينها بوده و او توانســته آمار برخورد خودسرها با مراسم را به شکل مثبتي کاهش دهد.

گلهگزاري بر ســر افتادن خانــم خالقي از مجلس دهم

به گفته سياوشي، ماجراي برخورد با مينو خالقي و حضورنيافتــن او در مجلــس دهــم نيــز از ديگر نکات مطرحشــده در نشســت بــا رحمانيفضلــي بــود که او بــه نشســتهاي مختلفش با شــخص خانم خالقــي و ارائه گــزارش کامل پيگيريهايش به خود ايشان اشاره داشت و اينکه گويا خانم خالقي نيز تا حدودي از روند ايــن پيگيريها از جانب وزير کشور راضي بوده است.

در شــرايطي کــه نــام زهرا احمديپــور، رئيــس ســازمان ميــراث فرهنگــي در ميــان معاونــان پيشــنهادي کابينــه دوازدهم به چشــم نميخــورد، خانمهاي مجلس به رحمانيفضلي پيشــنهاد دادهانــد که با توجه به تجربه مديرکلي احمديپور در آن وزارتخانه، اينبار در مقام معاونت از حضور ايشان استفاده شود.

انتصابهــاي فاميلــي، برخورد با خودســرها و انتصاب فرمانداران و بخشداران بيکفايت نيز در اين جلسه مطرح ميشــود و رحمانيفضلي تأکيد دارد که بيــان کاري مثبتي در همه اين زمينهها داشــته و بهويــژه اغلب فرمانداران و اســتانداران را از ميان اصاحطلبان انتخــاب کرده؛ به جــز چند مورد که ميانهرو هستند.

عبدالرضا هاشمزايي به «شرق» خبر داده که روند رشد ناگهاني و جهشي جهرمي در چند سال در وزارت اطلاعات و ارتباطات از ديگر محورهاي پرسشهاي مطرحشده از وزير پيشنهادي ارتباطات بود که او تأکيد داشت براساس توانمنديها و هوش و مديريت خود توانسته به اين جايگاه برسد و هرگونه رابطه معطوف به توصيه و پيشنهاد با محمود واعظي را تکذيب ميکرد

توضيح رحمانيفضلي درباره فاميلبازي

او البتــه در گفتوگو بــا خانه ملت نيــز درباره حاشيهســازيها پيرامون انتصابهاي فاميلي او نيز گفته «برادر همسر من اســتاد دانشگاه مشهد است و در آنجــا تدريــس ميکنــد، به دليل اينکه رشــته تحصيلــي او برق و الکترونيک اســت، بــراي اينکه يک نفــر مطمئن جهــت نظارت بر رونــد انتخابات الکترونيکي داشــته باشم، از ايشــان خواهش کردم که کنترلهاي لازم را بر اين سيســتم داشــته باشد. ديگر برادر همســر من در مشهد و شــهرهاي ديگر شهردار بوده است و آقاي خنداندل ايشان را مأمور کرده تا کمک کنند. اســتخدامي در کار نيست و اينها سالهاست که استخدام هستند.»

او درباره سؤالها و حاشيههايي که درباره حضور فرزند پسرش در اين وزارتخانه مطرح شده نيز گفته «پســر بنده هيچ ارتباطي با وزارت کشور ندارد، پسر من عضو هيئت علمي دانشــگاه عامــه طباطبايي اســت که در دانشگاه شــهيد بهشــتي نيز تدريس ميکند و دکتراي اقتصاد دارد.»

او همچنين درباره انتقادهايي که درباره استخدام خراســانيها در بدنه وزارتخانه شــده نيز ميگويد: «وزارت کشــور ميتواند 38 هزار مدير داشته باشد، شــما بررســي کنيد حتي اگر يک نفر از اقوام خود را اســتخدام کردهاند. انتقاد ديگر به من اين اســت که چرا از بين خراســانيها، فرمانــدار انتخاب ميکنم؟ پاســخ من اين اســت که خراســان بزرگ اســت و ميتوان تعداد زيادي فرماندار در آن پيدا کرد و واقعا اينگونه نيست که بخواهم همولايتيهاي خودم را انتخاب کنم .»

تازه متوجه شدم درويش هستم

عبــاس آخونــدي گزينــه راه و شهرســازي، ســيدعليرضا آوايــي وزير پيشــنهادي دادگســتري، بيــژن نامدارزنگنه گزينــه پيشــنهادي وزارت نفت، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، حجتالاسام ســيدمحمود علــوي وزارت اطاعات و سيدحســن قاضيزادههاشمي وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشــکي صبحــگاه ديروز به فراکســيون اميد مجلس آمدند. اين شــشنفر آنطور که بهرام پارســايي به ايلنا خبر داده جزء وزراي کمچالشاند که برخيشــان کارنامه موفقي در دوره وزارت داشتهاند.

عليرضا آوايي وزير پيشنهادي دادگســتري در فراکســيون مســتقلين ولايي درباره سؤالي مبني بر ارتباطش با اهل تصوف گفتــه «تاکنون چون در معرض چنين پســتهايي قرار نداشتم، چنين مسائلي نيز تاکنون مطرح نشده اما در چند روز گذشته که به عنوان وزير پيشنهادي مطرح شدهام از رسانهها متوجه شدم که درويش هستم». پيشتر حاشيههايي درباره انتصاب آوايي به يک فرقه انحرافي حلقه در شــمال کشــور مطرح شده بــود. نکتهاي که حالا با تکذيب از ســوي او مواجه شده است.

پارسايي، سخنگوي فراکسيون اميد درباره سخنان محمودعلوي، وزيــر اطاعات گفته «علوي بر حفظ امنيت پايــدار براي مردم تأکيد داشــت و اينکه بايد همدلــي دولــت و مجلس ختم به رفع مشــکات مردم شود. درباره تلگرام نيز ايشان تأکيد داشتند که بنايي به فيلترينگ نيست و صرفا با کانالهايي مانند آمدنيوز برخورد جدي خواهد شد».

محروميت فوتباليســتها نقل مجلــس ديدار با وزير ورزش

اما در جلســه عصر ســؤالها و نکات و مســائل بيــش از ديدار نوبت صبح اســت. وقتــي نوبت به مسعود ســلطانيفر، گزينه پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان ميرسد نيز در حاشيه پرسش و پاسخها به مسئله محروميت مليپوشان فوتباليست ايران اشاره دارند. عبدالرضا هاشــمزايي، رئيس ســني مجلس دهم از جمله نمايندگاني اســت که در اين نشســت نکاتي را درباره محروميت مسعود شجاعي و احسان حاجصفي مطرح ميکند.

اينکه ايــن دو بازيکن به طور رســمي عضو يک باشگاه خارجياند و بايد مطابق پروتکلهاي باشگاه و بر اســاس تعهداتشــان عمل ميکردند و حتي در صــورت بروز خطا نبايد مســئله محروميتشــان از تيم ملي مطرح ميشــد. پاسخ ســلطانيفر چندان شفاف نيست. اما طيبه سياوشي به «شرق» ميگويد «آقاي ســلطانيفر اگرچه خيلي شفاف به اين سؤال پاسخ نداند اما گفتند که حکم اين دو ورزشکار هنوز قطعي نيست .»

پارســايي نيــز به ســخنان زنگنــه در ديــدار با فراکســيون اميد اشــاره دارد و اينکــه «آقاي زنگنه ابتــدا تمايل داشــت، بيشــتر بهعنوان يــک مربي و فردي در اتاق فکر به دولت کمک کند اما در نهايت رئيسجمهوري به اين نتيجه رســيد که زنگنه را در وزارت نفت ابقا کند.»

تأكيد بر مسائل امنيتي مطرح در جامعه در جلسه با علوي

پارســايي همچنيــن ميگويــد «در جلســه بــا حجتالاســام علوي طبيعتا بيشــتر درباره مباحث اطاعاتي و امنيتي بحث شــد و مســائلي که عمدتا در جامعه مطرح اســت، مورد پرســش قرار گرفت. وزير پيشنهادي اطاعات نيز در اين جلسه توضيحات خوبــي دادند که اميدواريــم اين وزارتخانــه بتواند انتظارات مردم و نمايندگان را در حوزههاي مختلف برآورده کند».

بــه گفته او «شــش وزيري که در جلســه صبح مجمع عمومي حاضر شدند، جزء کساني هستند که چالش چنداني نداشــته و جلســاتي خوبي داشتيم و اين افراد اغلب از جمله وزرايي بودند که ســابقه حضور در دولت يازدهم را داشته و از قضا در ارزيابي عملکرد وزراي دولت يازدهم از ســوی فراکســيون اميد نيز نمرات بالا و کارنامه قابلقبولي داشتند».

وعده ظريف براي جذب زنان و قوميتها

محمدجواد ظريف، وزير پيشــنهادی امور خارجه نيز در جلســه با نمايندگان فراکسيون اميد به حذف معاونتهــاي منطقــهاي اشــاره میکنــد و اينکه «معاونت سياســي با تمرکز بــر حوزههاي مورد نياز فعال خواهد شد». او بر اين باور است که «در حوزه برجــام به اهداف خــود رســيدهايم و تاکنون موانع حملونقل، حــوزه نفت و بانک برداشــته شــده و ميلياردها دلار ســرمايه خارجي بعــد از برجام وارد کشور شده است .»

ظريف درباره سخنان برخي نمايندگان با تأکيد بر حضور زنان و قوميتها در بدنه وزارت امور خارجه نيز گفتــه «وزارت امــور خارجه در دولــت يازدهم نخستين دســتگاهي بود که از حضور زنان بهعنوان معاون وزير و سفير و همچنين يک سفير اهل سنت استفاده کرد که اين منوال در دولت دوازدهم ادامه مييابد. البته متأسفانه بهدليل توجهنکردن به حوزه زنان، بانوان زيادي در ســطوح مديريتي وزارت امور خارجــه نداريم، اما روي اين موضــوع کار ميکنيم. وزارت خارجه نخســتين دستگاهي بود که از زنان و اهل سنت استفاده کرد.»

بااينحــال زنــان مجلس چندان دل خوشــي از حضور زنــان در وزارت امور خارجه ندارند و اميدوار هســتند وعدههاي آقاي ظريف براي کابينه دوازهم بتواند راهگشاي حضور زنان در سمتهاي مختلف در وزارت امــور خارجــه باشــد، وزارتخانهاي که به گفتــه پروانه سلحشــوري، رئيس فراکســيون زنان بهارستان، ســقفهاي شيشــهاي بلندي براي زنان کارمندش به وجود آورده و آنطورکه بايد و شايد از توان زنان مدير استفاده نميشود.

موضع نامشخص فراكسيون اميد تا اطلاع ثانوي

فاطمه ســعيدي، از زنــان اصاحطلب مجلس، میگويد بهدليل شــفافيت برنامهها و توضيح مثبت ارائهشــده از ســوي آقاي ظريف پيشبيني ميشود ايشان رأي اعتماد بالايي در صحن بياورند.

گمانهزنيهــا دربــاره رأي اعتمــاد بــه وزراي پيشــنهادي حســن روحاني کار ســادهاي نيســت؛ اما برايندهاي «شــرق» نشــان از آن دارد که اينبار اصولگرايان مجلس بيش از اصاحطلبان در گزينه رحمانيفضلــي و آذريجهرمي اتفــاق نظر دارند. جالــب اينکه رحمانيفضلي از ياران نزديک به علي لاريجاني و جهرمي از معاونان محمود واعظي است و روابط حســنه واعظي و فراکسيون علي لاريجاني در بهارستان نيز زبانزد عام و خاص است، بااينحال فراکســيوناميديها ميگوينــد هنــوز برنامه عمل مشخصي در موضوع رأي اعتماد ندارند و ارزيابيها بايد مطابق تکميل اطاعات هــر وزير و در روزهاي آتي انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.