حمايت ياران لاريجانی از علی ربیعی

Shargh - - سیاست -

شــرق: موج حمايتهــای نمايندگان نزديــک به «علــی لاريجانی» از «علــی ربيعی» افزايش يافته اســت. «بهــروز نعمتــی» و «غامعلی جعفرزادهايمنآبــادی»، دو نماينــدهای بودند که روز گذشــته تمامقد از وزيــر کار دولت يازدهم حمايت کردند. روز گذشــته «بهروز نعمتی»، عضو فراکســيون مســتقلين مجلس، در گفتوگو با «ايسنا» به تمجيد از عملکرد ربيعــی پرداخت: «با توجه به تجربه چهارســاله ربيعی در اين وزارتخانه و اقدامات خوبی که در اين رابطه به انجام رســيده است، میتوان به ادامه اين روند از جانب ايشان اميدوار بود».

بهروز نعمتی يکی از دو نمايندهای است که با ليست اميد، به عنوان نماينــده تهران وارد مجلس شــد؛ ولی بهجای عضويت در فراکســيون اميد، راهی فراکسيون مستقلين )نزديک به علی لاريجانی( شد. نماينده ديگری که وضعيتی مشــابه با «نعمتی» دارد، ديگر نماينده تهران يعنی «کاظم جالی» اســت. نعمتی در ادامه افزود: « آقای ربيعی در برخی از موضوعات، عملکرد بســيار خوبی داشــتهاند و برخوردهای قاطع و محکمی صورت گرفته است. البته در برخی از مجموعهها هم نقدهايی به عملکرد وزارتخانه مطرح است که بنده منتقد عملکرد ايشان بودم و در چندين جلسه به خود ايشان هم اين نقدها انتقال داده شد. البته خود آقای ربيعی انســان سالم، زحمتکش و از بچههای قديم نظام و انقاب هســتند». در همين حال، جعفرزادهايمنآبادی، ســخنگوی فراکسيون مســتقلين، نيز در گفتوگو با «ايلنا» ضمن مثبت ارزيابیکردن عملکرد ربيعی، گفت: «به نظر میرســد ربيعی بتواند بدون مشــکلی خاص، از مجلس رأی اعتماد بگيرد؛ چراکه فردی دلســوز و تاشــگر است که از همين قشــر کارگر برخاســته و متعلق به طبقه مرفه جامعه نبوده و به اين دليل، بهخوبی مشکات کارگران و جامعه کارگری را درک میکند.»

پيش از اين، بهرام پارسايی، سخنگوی فراکسيون اميد، در گفتوگو با «انتخاب» ضمن انتقاد از ربيعی، گفته بود: «آقای ربيعی يکی از افرادی بود که در بررســیهای فراکسيون اميد، نمره قبولی نگرفت. مجموعه و زيرمجموعه ايشان که از لحاظ اقتصادی وسعت بسياری دارد، به شيوه بدی اداره شده و عملکرد ايشان رضايتبخش نبوده است.»

با وجــود اين، «نعمتــی» روز گذشــته در حمايــت از ربيعی گفته: «تخريب زمانی جواب میدهد که موضوعات با هم تطابق داشته باشند؛ ولی عموم تخريبهايی که اين چند وقت اخير درباره دکتر ربيعی بهويژه در فضای مجازی مطرح شده، به شخص دکتر ربيعی نمیچسبد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.