بيانيه پاياني نخستين كنگره مجمع زنان اصلاحطلب

Shargh - - سیاست - politics@sharghdaily.ir

ايلنا: مجمع زنان اصاحطلب در بيانيه پاياني نخســتين کنگــره خود تأکيــد کرد: مجمــع زنان اصاحطلب بر اين باور است که ضعف دستيابي زنان به قدرت تنها و مهمترين معضل زنان نيست بلکه براســاس نگرش جامــع و نظاممند بايد به تمام امــور زنــان در کليه حوزههــا پرداخت. در بخشــي از اين بيانيه آمده است: در مجموع روند رو به رشد اما کند پيشــرفت زنان عليرغم نگرش سطحي متحجرانه يا ديدگاههاي افراطي و ايجاد موانع فکري و فرهنگي غيرقابل انکار است.

ارزيابــي و تحليــل جامــع از وضعيــت زنان حاکي از موفقيت و رشــد زنــان در حوزه آموزش فرهنگ بهداشــت و نهادهاي مدني است؛ اما در عرصههاي اقتصادي، حقوقي و سياسي، همچنان با چالشهايی جدي مواجه هســتيم. در بخشــي ديگــر از اين بيانيه آمده اســت: از آنجا که يکي از اصول قانون اساســي استيفاي حقوق همهجانبه ملت اســت، مجمــع زنان اصاحطلــب از کليه نمايندگان مجلس بهويژه زنان نماينده که رسالتي مضاعف بر دوش دارند، اصاح قوانين و مقررات شناسايي خلأهاي قانوني و اجراي قوانين موجود در حوزه زنان و رفــع تبعيضهاي ناروا در جهت تحقــق عدالت جنســيتي و ايفاي نقــش کامل و جامع نظارتــي بر دســتگاههاي اجرائي در حوزه امور زنان را خواستار است.

مجمع زنــان اصاحطلــب در ادامــه بيانيه تأکيــد کرده اســت که بــر ورود به قــدرت نه به عنــوان ســهمخواهي، بلکــه در راســتاي حفظ منافــع و مصالح ملــي و همينطــور بهرهمندي نظام از ســرمايه انســاني، اصــرار دارد و معتقد است بيتوجهي و اســتفادهنکردن از اين سرمايه گرانســنگ که امروز آگاهتر، عالمتر و ماهرتر شده اســت، موجب بروز خســارتهاي جبرانناپذيری خواهد شــد کــه هزينههاي هنگفتــي را تحميل خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.