انتقاد از گزينه پيشنهادي وزارت آموزشوپرورش

Shargh - - سیاست -

جمــاران: غامرضــا ظريفيــان، وزيــر علوم در دوران اصاحــات، درباره وزارتخانههــاي فرهنگي گفت: دربــاره بخش فرهنگي انتظارات بيشــتري از رئيسجمهور داشــتيم که متأســفانه اين انتظارات بهويژه در وزارت آموزشوپرورش، برآورده نشــد. ما در آموزشوپرورش چهرههاي سرشناس و فرهنگي بسياري داشــتيم که ميتوانستند اين سمت را قبول کننــد و از رئيسجمهــور انتظــار نميرفــت کابينه بدون آنها بسته شــود. با توجه به وجود چهرههاي سرشــناس فرهنگــي و مديريتي، به نظر ميرســيد وزير آموزشوپرورش بهســختي انتخاب نشــود. در بخش فرهنگي چهرههاي سرشناسي وجود دارند و نميدانم چــه اتفاقي افتاده که اين چهرهها به کلي فراموش شدند.

معاون وزير علوم در زمان اصاحات، در پاســخ به اين سؤال که چرا رئيسجمهور در انتخاب کابينه از زنــان و جوانان اســتفاده نکرده اســت، گفت: در بحث زنــان بايد از نگاه ســطحي بيــرون بياييم. ما بايد به پروســه انتخاب زنان به عنــوان وزير نگاهی بلندمدت داشته باشيم.

درحالحاضــر، بايــد زنانــي که در پســتهاي کارشناســي فعاليــت ميکننــد، در اين چهار ســال به ســمت مديرکلي يــا معاونت زنــان وزارتخانهها ارتقا پيدا کنند. اگر اين رشــد بــه همين منوال اتفاق بيفتد، در بازه چهارســاله خيل عظيمــي از مديران زن بــا توانايي وزارت خواهيم داشــت و ديگر بحثي از ناکارآمــدي زنان وجود نخواهد داشــت. در چنين شــرايطي، بــراي انتخاب يک وزير از بيــن خانمها و آقايان بايد به ســمت تبعيض مثبت به ســمت زنان حرکت کنيم و در شرايط برابر، خانمها بتوانند بدون مشکل، اداره يک وزارتخانه را بر عهده بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.