درخواست فعالان ستاد دانشجويي از رئيسجمهور

Shargh - - سیاست -

ايلنا: تعدادي از فعالان ستاد دانشجويي روحاني در انتخابات، در نامــهاي به رئيسجمهوري بر لزوم تاش براي بازگشت «اميد به دانشگاه» تأکيد کردند. در اين نامه بر لزوم اســتمرار حضور وزرايی از جنس مطالبات دانشــگاه تأکيد شــده اســت. در بخشي از اين نامه آمده اســت: «ســرخوردگي و يأس اين قشر گســترده نهتنها آموزش عالي را با خســران مواجه ميکنــد؛ بلکه ادامــه راه دولت اعتــدال در مقابل هجمههــا و ناهمواريها را نيز دشــوار ميســازد. دولت يازدهم با انتخاب مســيري صحيح در عرصه آموزش عالي، توانســت فضاي دانشگاهها را پس از ســالها از رخوت خارج کند. بازگرداندن استادان به ناحق اخراجشده و دانشــجويان محروم از تحصيل، صدور مجوز گشايش تشکلهاي اسامي دانشجويي و فضاي باز سياســي و فرهنگي بخشــي از تحولاتي بود که در اين مسير حاصل شد... در شرايط فعلي که وزارت علوم براي احقاق حقوق اوليه دانشــگاهيان با انواع چالشها روبهروســت، ثبات قدم، ايثارگري و توان ايســتادگي، ويژگي اوليــه وزير علوم مطلوب دانشگاهيان است. زحمات دانشجوياني که با وجود همه گايهها از مداخــات و رويههايي که برخاف خواســت شــما در دانشــگاه بود، روزها و شبهاي تبليغــات را در خيابانها و محافل و مجالس، صرف تبليــغ گفتمان اعتــدال و اقناع عموم بــراي رأي به ادامه اين مســير کردند، تنها بــا انتخاب وزيري آگاه، داراي بينش سياسي و از خودگذشته در راه حفاظت از کيــان دانشــگاه، قدرداني ميشــود. جناب آقاي رئيسجمهــور بــا ســپردن ســکان وزارت علوم به اســاتيد برجســته، آگاه، انقابي و خوشفکري چون ميليمنفردها و فرجيداناها موفقيت آموزش عالي در دولت دوم خود را تضمين کنيد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.