تأكيد جهانگيري بر رسيدگي بيشتر براي امدادرساني به سيلزدگان

Shargh - - سیاست -

ايســنا: معاون اول رئيسجمهور روز گذشته در تماس تلفني با اســتانداران خراسان رضوي و گلستان، گزارشي از آخرين ميزان تلفات و خسارات وارده و رونــد امدادرســاني در مناطق ســيلزده دريافــت کــرد و بر لزوم رســيدگي هرچهبيشــتر و کمــک بــه آســيبديدگان تأکيد کرد. اســحاق جهانگيــري همچنيــن ضمن اعــام همدردي با خانوادههــاي جانباختــگان و مصدومان حادثه ســيل، از اســتانداران خراســان رضوي و گلستان خواست با بســيج همه امکانات استان، رسيدگي هرچهبيشــتر به ســيلزدگان را به طــور ويژه در دستور کار خود قرار دهند و حداکثر توان نيروهاي امدادي را براي يافتن مفقودان و جبران خسارات واردشده بهخصوص به زيرساختها به کار گيرند. جاريشــدن ســيل در روزهاي اخير، چند استان کشــور را تحــت تأثير قــرار داده که بــه تلفات و خساراتي در استانهاي خراسان رضوي و گلستان منجر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.