آمريكا در مقابل ايران عاجز شده است

Shargh - - سیاست -

ايسنا: جانشــين فرمانــده کل ســپاه پاسداران انقاب اسامي گفت: با توکل و بدون هيچ هراسي از عدالت، تماميت ارضي، اخاق و احکام اســام دفاع ميکنيــم. اين به برکت وجــود آن عزيزاني است که بر پيکره جامعه تزريق کردهاند. جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامي عنوان کــرد: ما در دفــاع مقدس آموختيــم چگونه بايد جنگيــد و دفاع کرد. ملت ايران جز با آزمون دفاع مقــدس نميتوانســت اينگونه امــروز در مقابل آمريکا بايســتد، به گونهاي که تا امروز کدام کشور را ميشناسيد که توانسته است 38 سال در مقابل آمريکا بايستد.

آمريــکا تاکنون چنــد رژيم را زيــرورو کرده و قدرتهاي بزرگي را فروپاشيده است اما در مقابل ايران عاجز شــده اســت و در ميدان هيچ اقدامي نميتواند بکنــد و گزينههاي آنها فقط روي کاغذ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.