نخستين جلسه دادگاه مديران كانالهاي تلگرامي

Shargh - - سیاست -

ايلنا: وکيل دو متهم پرونده مديران کانالهاي تلگرامي از برگزاري نخســتين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان اين پرونده در شــعبه ۱۵ دادگاه انقاب به رياســت قاضي صلواتــي از امروز و به مدت سه روز خبر داد.

علــي مجتهدزاده افــزود: از نظر من به عنوان يک حقوقدان، اتهامات وارده به موکانم و ســاير متهمــان فاقد وجاهــت و مبناي قانوني اســت ولــي در هر صــورت تصميمگير اصلي رياســت دادگاه اســت. اميد ما به عدالت دادگاه و دستگاه قضاست. ما خود را ملزم به تمکين به نظر دادگاه ميدانيم ولي اميدواريم رياست دادگاه استدلالها و دفاعيات ما را نيز در نظر بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.