دشمن قصد دارد نيروهاي حوزوي را دچار اشتباه كند

Shargh - - سیاست -

ايرنــا: حجتالاســام حيدر مصلحــي گفت: دشمنان با ايجاد دوقطبي و همچنين بههمريختن انسجام و يکپارچگي با مشغولسازي مسئولان به موضوعات غير اولويتدار و غفلت از ظرفيتهاي داخلي، قصد دارند مســئولان، نيروهاي حوزوي و دانشــگاهي دچــار محاســباتي در تصميمگيري و عمل شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.