تأخير در استفاده از زنان به صلاح نيست

Shargh - - سیاست -

ايلنا: ســيدمحمود ميرلوحي گفت: فکر ميکنيم زمــان حضور و نقشآفريني زنان، جوانان و اقوام در سطوح عالي و مياني کشور فرارسيده و تأخير در آن، به صاح کشور نيســت. همچنين ما انتظار داشتيم دولت دوازدهم جوانتر باشــد و زنــان نيز در جمع وزراي معرفيشده، حضور داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.