به جبهه پيروان خط امام انتقاد وارد است

Shargh - - سیاست -

فارس: سيدکمالالدين سجادي، سخنگوي جبهه پيروان خط امــام و رهبري گفت: بحث حزب فراگير در جبهه مطرح شــده اســت؛ اما همه اعضا موافق نيســتند. البته آقــاي باهنر موافق اســت. اين انتقاد وجــود دارد که چــرا عملکرد جبهــه در حد نام آن نبوده است؛ لذا بايد در اين زمينه چارهجويي کنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.