نگاه حق سويقداانانسيا سويستيورنیبهنانتصال مبععيااجونينديبه تمعار سجمه غونيترحقوسقييائيسيوري

Shargh - - سياست -

شــرق: انتصاب لعیــا جنیدي به عنــوان معاون حقوقــي رئیسجمهوري واکنشهاي متفاوتي میان اهل سیاســت و حقوق برانگیخته اســت. برخي معتقدنــد انتصاب او در کنار ابتکار در ســمت معاون امــور زنان و خانواده صرفــا به این دلیل بوده که روحاني خواســته فقدان وزیــر زن در کابینه را جبران کند با این حال، حقوقدانان بهویژه اســتادان دانشــگاهي این رشته بهشدت از این انتصاب دفاع کردهاند.

عباس عبدي، فعال سیاســي، با اشــاره به اینکه شــخصا نميپســندم معاونت حقوقي مشــمول سهمیهبندي جنســیتي یا هر نوع سهمیهبندي دیگري شــود، به داتیکان گفته است: «اگر با این هدف که پستي در کابینه به یک خانم بدهند، ســرکار خانم جنیــدي را به عنوان معاون حقوقي انتخاب کردهاند، انتخاب درســتي نیســت و اي کاش به این شــکل نباشــد؛ هرچند برخــي معتقدند خانم جنیدي به این دلیل که شــخصي صاحب صاحیت در این زمینه است، در این پست گمارده شدهاند؛ زیرا معاونت حقوقي پستي نیســت که بشود آن را عرصه سهمیهبندي کرد و البته امیدوارم که به خاطر شایســتگي، خانم جنیدي براي این سمت انتخاب شده باشند نه به واسطه زنبودنشــان. درنهایت امیدوارم این انتخاب منجر بــه یک تحول جدي در فرهنگ حقوقي و نیز در ساختار تصمیمگیري نهاد ریاستجمهوري، دولت و جامعه و دیگر ارکان حکومت شــود». عبدي با اشــاره بــه اینکه کارکرد معاونت حقوقي، قاعدتا تنظیم روابط قانوني داخلي و بیروني دولت است، گفتــه: «بنابراین طبیعي اســت که یک حقوقدان باید حداقل آشــنایي را با این روابط و مســائل سیاسي مرتبط داشته باشــد. این امر به آن معنا نیست کــه معاون حقوقي باید داراي مواضع سیاســي به معناي رایج باشــد ولي نباید یک مســئله را فراموش کرد و آن این است که ما در جامعهاي زندگي ميکنیم که حاکمیت قانون در آن به صورت مطلوب وجود ندارد».

این فعال سیاسي با اشاره به اینکه شاید بهتر آن است که معاون حقوقي، حقوق عمومي خوانده باشد، گفته است: «ولي مسئله نوع تخصص وي در حقوق واجد اهمیت نیســت؛ همین که حقوقدان باشــد و بتواند همکاران زبده را با خود همراه کند، کافي است. بنابراین اگرچه حقوقدانبودن معاون حقوقي یک شــرط لازم اســت ولي شرط دیگر آن اســت که وي حساسیتي نسبت به جامعه داشته باشــد و بتواند مفاهیم حقوقي را به نحو مطلوبي در جامعــه و میان دولتيها جا بیندازد و همکاري کارشناســان حقوق را به دســت آورد. بنابراین به نظر من تفاوتي ایجاد نميشــود اگر شخص معاون متخصــص حقوق تجارت، مالیــه، بینالملل، جزا یا عمومي باشــد. او باید یک مدیر حقوقدان باشــد تا با انتخاب کارشناسان متخصص، درصدد رفع مشکات حقوقي برآید».

عباس عبــدي در ادامه به لزوم حمایت از خانم جنیدي از ســوي همه اشــاره کرد و دراینباره گفت: «من نميدانم معاون جدید که انتخاب شدند، در این مســائل چه تجربــهاي دارند، در هر صورت مــورد حمایت برخي از همکارانشــان مانند آقاي دکتر شــیري هســتند. برخي نیز طبیعتا نقدهایي دارند. با این حال خانم جنیدي از ســوي رئیسجمهور انتخاب شــده و باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتوانــد معاونت حقوقي با کارکردهاي پیشگفته را ارتقا دهد».

تجليل كاتوزيان از جنيدي

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسري کانونهاي وکاي دادگستري ایران )اســکودا(، هم به ایسنا گفته اســت: «کمترین خاصیت حضور دکتر جنیدي، قانونگرایــي و اجــراي قانون و تعصب در اجراي قانون در ســطوح مختلف خواهد بود و باعث ميشود دولتمردان زمان انجام امور خود به وجود و لزوم اجراي قانون توجه داشته باشند». بهمن کشاورز با اشاره به اینکه دکتر جنیدي را در نقش استاد دانشگاه، وکیل دادگستري، داور و مدیر کل حقوقي دانشگاه تهران دیده و شــناختهام، گفته است: «بدیهي است حضور سرکار خانم دکتر جنیــدي در معاونت حقوقي ریاســتجمهوري در جمیع مواردي که مربوط به انجام وظایف این معاونت اســت، تأثیرگــذار و مفید خواهد بود. همچنین وقتي دولت - یعني جایي که لوایح قانوني از آنجا عازم مجلس ميشــود - از حضور حقوقداني برجســته و حرفهاي نظیر ایشان برخوردار باشد، آثار آن در قانونگــذاري و همینطور اجراي بعضي قوانین تثبیتشــده، مؤثر خواهد بود». رئیس اتحادیه سراسري کانونهاي وکاي دادگستري با اشاره به تجلیل کاتوزیان از جنیدي گفته است: «چیزي که به یاد دارم این است؛ در مجلسي که خاطرم نیست به چه مناسبتي بود، استاد مرحوم دکتر کاتوزیان - استاد همه ما - از ایشــان تجلیل بســیار کرد و توجه داشته باشیم که بذل عنایت مرحوم کاتوزیــان به فردي مطمئنا چیزي بیش از تمجید و توجه افراد عادي اســت، بهویژه آنجا که بحث حقوقدان و حقوق مطرح باشد».

معاونت حقوقي نبايد سياسي باشد

عباس شیري عضو هیئت علمي گروه جزا و جرمشناسي دانشگاه تهران بر این باور اســت که معاونت حقوقي رئیسجمهور نباید سیاســي باشد. او هم به داتیکان گفته اســت: «من صددرصد خاف این عقیدهام که معاونت حقوقي رئیسجمهور باید سیاســي باشد. بلکه معتقدم این پست یک پست حقوقي اســت و اصا نباید سیاســي باشــد. این خانم یکي از باســوادترین حقوقيهاي حال حاضر ایران اســت و در برخي حوزهها حرف نخســت را ميزند. جداي از اینکه به زبانهاي انگلیسي، فرانسوي و عربي مسلط است، از ویژگيهاي منحصربهفرد علمي نیز برخوردار است». جلیل مالکي، رئیس دانشــکده حقوق دانشــگاه آزاد اســامي واحد تهران مرکز نیز گفته است: «این پســت قبل از اینکه یک پست سیاسي باشــد، یک پست حقوقي است. کســي که به عنوان معاون حقوقي انتخاب ميشود باید وزن حقوقياش از سیاســياش بیشتر باشد. چون به اندازه کافي در دولت پست سیاسي وجود دارد. تخصص خانم جنیدي حوزه داوري تجاري بینالمللي اســت که نیاز روز ما در مباحث بینالمللي اســت. با توجه به شرایط پس از برجام و ورود شرکتها و کمپانيهاي خارجي به ایران، خانم جنیدي با توجه به تخصصي که دارند بهتر ميتوانند مســائل را اداره کنند تا اینکه شخصي فقط فعالیت سیاسي داشته باشد». عضو هیئت مدیره کانون وکاي مرکز در ادامه گفت: «به نظر من او شایســتگي کامل را دارد. جداي از این مسائل یک مدیر ارشد حقوقي نباید در همه گرایشهاي حقوق متخصص باشد، خانم جنیدي اگر مدیریت حقوقي را مسلط باشد، ميتواند از تنوع حقوقي کشور استفاده کند و آنها را گرد هم آورد. به نظر من گزینه شایستهاي است.»

پيشداوري نكنيم

علياکبر گرجي، عضو هیئت علمي دانشــگاه شــهید بهشتي درباره این انتخاب معتقد اســت که خانم جنیدي یک انتخاب درســت براي این سمت هســتند. گرجي درباره نگاه منتقدان به چینــش هیئت دولت و بهخصوص شخص خانم جنیدي به داتیکان گفت : «من دغدغهها و ذهنیتهاي منتقدان را کامــا درک ميکنم و متوجه انتظاراتي که ایــن افراد از چگونگي چینش اعضاي هیئت دولت و همکاران رئیسجمهور دارند، هســتم. ولي واقعیت این اســت که اگر من بخواهم درباره شــخصیت خانم دکتر جنیدي ســخن بگویم و جانــب انصاف را هم نگه دارم، چیزي جــز موافقت با این انتخاب نخواهم گفت. چراکه بنده ســالیان دراز اســت که خانم دکتــر جنیدي را از نزدیک ميشناسم و وي شخصیتي بسیار جدي دارد و مدیري کارآمد است؛ از نظر شــخصي نیز انساني نجیب، پاکدست و اخاقگراست». گرجي در ادامه گفت: «من پیشبیني ميکنم صرفنظر از نقدهایي که مطرح ميشود، خانم جنیدي در این سمت و موقعیت جدید همانند سابق خوش خواهد درخشید، آنچه براي ما مهم است، این است که خانم دکتر جنیدي از سرمایه اجتماعي بالایي در میان حقوقيها برخوردار اســت؛ گرچه ایشان روحیتا یک کنشگر و فعال سیاســي- اجتماعي نبوده ولي آنچه حائز اهمیت اســت این است که او محبوبیــت و مقبولیــت خوبي در جامعه حقوقــي دارد و به گمانم ما به جاي اینکه دســت به حاشیهسازي و بیان مطالب جنجالي بزنیم، بهتر است کمک کنیم تا وي در موقعیت جدید هرچهبیشــتر بدرخشد».گرجي در ادامه به اهمیت معاونت حقوقي اشــاره کرد و افــزود: «برخي معتقدند معاونت حقوقي از معاونتهاي دکوري است درحاليکه من معتقدم ساختار حقوقي دولت و فعالیتهاي قاعدهمند دولت از ســوي این معاونت تنظیم ميشود. بنابرایــن به گمانم اگر در ایــن معاونت یک حقوقدان فعالیت کند، بســیار بهتر از آن اســت که یک سیاستمدار حضور داشته باشد». دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شــهید بهشتي در پایان گفت: «امروز دولت در زمینه مسائل و پروندههاي مختلف حقوقي، درباره شیوههاي حلوفصل انتخابات، درباره لوایح و طرحهایي که در مجلس مطرح اســت، نیاز به یک تیم حقوقي قوي دارد. به نظرم خانم دکتر جنیدي در این زمینه حتما موفق خواهد بود. توصیه من به عزیزان حقوقدان و فعالان سیاســي آن است که پیشداوري نکنند و اجازه دهند خانم دکتر جنیدي در کمال آرامش کار خود را انجام دهد و بعدا قضاوتها را درباره عملکرد ایشان مطرح کنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.