موشکهای ایران و موضع آمریکا

Shargh - - اقتصاد -

ايــران دارای ســه نقطه قوت در كشــمكشهای بينالمللی راجع به برنامه موشكی است؛ نخست اينكه در حقــوق بينالملل منعی برای توســعه توان موشــكی متعارف پيشبينی نشــده و هيچ توافق يا پيمــان مورد اجمــاع بينالمللی در اين مورد وجود ندارد. ادعای چهار كشــور در نامهها و نيز اظهاراتشان در نشســتهای شورای امنيت مبنی بــر وجود تعريفــی از موشــکهای دارای قابليت حمل سلاح هستهای )يعنی موشکهای دارای برد بيــش از 300 كيلومتر با قابليت حمل كلاهک بيــش از 500 كيلوگرم(، ريشــه در «رژيم كنترل فنــاوری موشــكی» ‪TheMissile Tech-(‬ ‪nology Control Regime MTCR‬ ) دارد. ايــن رژيم غيررســمی و داوطلبانه است و مورد اجماع جامعه بينالمللی نيســت. رژيم مذكور در 1987 از سوی گروه هفت كشور صنعتی برای جلوگيری از اشاعه فناوری موشکهای قادر به حمل سلاح هســتهای شــكل گرفت و اكنون فقط 35 كشور عمدتا غربی يا غربگرا، بهاضافه روســيه و هند، به آن پيوســتهاند و چند كشور نيز، از جمله چين، متعهد شدهاند استانداردهای آن را رعايت كنند.

طبعا اين رژيم با چنين ويژگیهايی نمیتواند مبنايی حقوقی برای اقدامی عليه ايران باشــد. نقطــه قوت دوم ايران، نحــوه تنظيم بند مربوط به موشــک )بند ســه ضميمه B) در قطعنامه 2231 است.اين بند را هيئت مذاكرهكننده ايرانی به نحوی تنظيــم كرده كه حــوزه مانور عناصر تنــدرو در آمريكا را بــرای انجــام اقدامی عليه ايران از كانال شــورای امنيــت محدود میكند و تفاوتهايــی اساســی با بنــد 9 قطعنامه 1929 دارد. )قبلا دراينباره توضيح داده شــده است(. مطابــق گزارش ژوئــن 2017 تســهيلكننده كه حــاوی شــرحی از جزئيات مباحث در نشســت ويژه شــورای امنيت برای بررسی موضوع است، يكی از اعضا )ظاهرا روسيه( گفته است كه «در قطعنامه 2231، تعريفی در مورد موشــکهايی كه قــادر بــه حمل ســلاح اتمی باشــند، ارائه نشده». وی همچنين گفته شاهد و دليلی وجود ندارد كه نشــان دهد موشــکهای ايران با قصد حمل سلاح اتمی ساخته شــدهاند. نقطه قوت ســوم ايران پايينبودن بودجه نظامی و نخريدن تســليحات بســيار پرهزينه به شــكلی است كه برخی از همسايگان انجام میدهند. بر اين مبنا، ايران پيوســته تأكيــد كرده كه برنامه موشــكی بخــش جداناپذير از نظام دفاعــی و بازدارندگی ايران اســت و هرگونه تعلل در توســعه آن نه تنها تهديداتی را متوجه كشور خواهد كرد بلكه صلح و امنيــت در منطقه را نيز به خطر خواهد انداخت. البته، نقطه ضعفی نيز دراينباره وجود دارد و آن اينكه، برخلاف برجام، در اين مورد سه كشــور اروپايی با آمريكا همسو هستند و سابقه نشــان داده كه روســيه و چين كم اهل معامله نيســتند. بنابرايــن، در مقاطعــی ممكن اســت برخی كشــورها با هدف تحت فشــار قراردادن ايــران حداقل به طــور تاكتيكــی همكاریهای خــود را به برخی ديگر از حوزههــا )مثلا بازديد از تأسيســات غيرهستهای( بســط دهند. از اين رو، وجوه ديپلماتيــک و روابطعمومی موضوع حائز اهميت بســيار است. تنظيم برنامه توسعه موشــكی به نحوی كه كمترين حساســيت را در افكار عمومی كشــورها برانگيزد و مانع از جذب كشــورهای بيشتری به سوی آمريكا در اين حوزه شود، ضرورت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.