مدیرعامل شرکشه جد گترعموراكنشرییدپر ددیرسا ما مزسجراکهاینطرحماحمهدری نژاد خبر داد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: ماجراهای مســكن مهر ظاهرا تمامشــدنی نيســت. ريزش ترانشــههای واحدهای ساختهشده در دولــت قبل، بازداشــت دو دلال مســكن مهر و كارشكنی پيمانكاران مسكن مهر پرديس گوشهای از خبرهای تأسفبار اين پروژه جنجالی است.

مديرعامل شــركت عمران شــهر جديد پرديس همه اين ماجراهــا را به تفصيــل توضيح میدهد. نشســت خبری ديروز او بــا كارشــكنی پيمانكاران مســكن مهر پرديس آغاز شــد: متأسفانه هرچند كه در برخــی از فازهــا تزريق اعتبــارات خوبی صورت گرفته، اما روند پيشرفت فيزيكی و اجرای پروژهها از سوی پيمانكاران كند است. برخی از پيمانكاران برای مردم كيسه دوختهاند. در برخی از سايتهای مسكن مهر پرديس شاهد گروكشــی پيمانكاران هستيم در صورتی كه بايد تمام واحدها تا پايان ســال جاری به متقاضيان تحويل داده میشد، اما به علت كمكاری پيمانــكاران تحويل بعضی از واحدها به بهار ســال آينده موكول شده است.

غفوری مشــكل مالــی در فازهــا را رد میكند و از پيمانكاران میگويد: در هيچيک از فازها مشــكل مالی برای ســاخت وجود ندارد. يكی از مشكلات ما كمكاری پيمانكاران اســت. در طول 14 ماه گذشــته توانســتهايم از اوراق خزانه اســلامی و يارانه نقدی اســتفاده كنيم، اما با وجود اين تزريق منابع برخی از پيمانكاران در كار جدی نيستند.

او به پيمانكار فاز ســه اشاره میكند كه مشغول گروكشی است: از فاز ســه، هشت بلوک باقی مانده است كه متأســفانه پيمانكار و سازنده اين فاز برخی از واحدها را به صورت گرويی نگه داشته و نسبت به اتمام و تحويل آنها اقدام نمیكند. ســازندگان فعال در اين فاز بايد تا مهرماه در ســه مرحله تمام هشت بلــوک را تحويل دهند. حدود 700 واحد از اين پروژه باقی مانده و متأســفانه برخــی از پيمانكاران برای مردم كيسه دوختهاند و واحدها را تحويل نمیدهند.

غفوری در ادامه به تشــريح آخرين وضعيت فاز هشت مســكن مهر پرديس میپردازد: خوشبختانه در اين فــاز پيشــرفت فيزيكی پروژههــا قابل قبول است و بنده از صبوری مردم و زمانبندی پيمانكاران برای تحويل پروژه تشــكر میكنم. دو هزار واحد در 9 منطقــه از فاز هشــت آماده افتتاح هســتند و هر واحدی كه به افتتاح میرســد، محلهها و واحدهای همسايه آنها به شبكه اصلی زيربنايی دسترسی پيدا میكنند، بنابراين باعث میشــود پيشــرفت فيزيكی پروژهها در اين مناطق ســرعت يابد. از 60 پروژه فاز هشــت چيزی حدود پنج، الی شش پروژه آن دارای مشــكلاتی از جمله معارض اســت. 50 درصد فاز هشــت مسكن مهر پرديس تا پايان سال به سرانجام میرســد و مابقی آن در ســال آينده بــه متقاضيان تحويل داده میشود.

فاز پنج مســكن مهر پرديس هم موضوع مهمی بود كه او عدم رضايت خود از روند ســاخت را اعلام میكند: هرچند كه افتتاحهايی در اين فاز داشــتيم، امــا پيمانكاران اين پروژه هــم بهخوبی عمل نكرده و نتيجه مطلوبی نداشتهاند. تاكنون در 14 بلوک فاز پنج يــا همان 9 قديم 650 واحد به افتتاح رســيده، اما پيشــرفت فيزيكی در اين پروژه كند اســت و اگر بــا همين روند پيش برود، اين فاز تا ســال 1400 هم بهطوركامل به بهرهبرداری نخواهد رســيد. قرارداد با پيمانكار فاز پنج مســكن مهــر پرديس در دولت گذشــته منعقد شده و پس از چندبار خواهش، تذكر و توصيه بــه پيمانكار، هنوز تغييــری در روند كار و پيشرفت فيزيكی صورت نگرفته و معتقديم كه بايد در قرارداد با اين پيمانكار تجديدنظر كنيم.

در فاز 9 قديم هم مشكلات متعددی وجود دارد كه غفوری به آنها هم اشــاره میكنــد: درحالیكه چنديــن واحــد از ايــن فــاز را تحويل دادهايــم، اما متأســفانه با ريزش ترانشــههای برخــی از واحدها كه در دولت قبل ساخته شــدهاند مواجه شديم كه درحالحاضــر اين واحدها قابل ســكونت نيســتند. خوشبختانه در زمان ريزش ترانشههای اين واحدها كسی در آنها سكونت نداشــت وگرنه شاهد سوانح تلخی میشــديم، اما امروز نســبت به پايدارســازی ترانشــهها اقدام كردهايم و با راهكارهای مهندسی ايــن واحدها مقاوم شــدهاند. البته بايــد واحدهای فاز 9 قديم در ســال 91 همزمان با فاز ســه تحويل میشــدند، اما در آن زمان در دولت گذشته به دليل اينكه مطالعات زمينشناســی بهخوبی انجام نشده بود با مشكلاتی مواجه شد كه درحالحاضر بخشی از هزينهها به مقاومســازی ايــن واحدها اختصاص پيدا میكنــد. جريان فــاز 11 اما متفاوتتــر از بقيه فازهاســت. اين مقام مسئول از پيشرفت فيزيكی كار اعلام رضايت میكند: خوشبختانه بيش از ‪3 3‬هزار واحد در اين فاز در حال ســاخت اســت و پيشرفت فيزيكی پروژهها هم قابلقبول است.

در بخشــی ديگر اين نشســت غفــوری به مردم و مالكان مســكن مهــر پرديس توصيــه میكند كه واحدهای خود را ارزان نفروشند، چراكه اين واحدها ارزش افزوده قابلتوجهی خواهند داشت و بهزودی به راههای دسترســی به آزادراه متصل میشــوند. همچنين تونل ســلام با مشخصات يک تونل شهری تا چند روز آينده به افتتاح میرســد. مطالعات خط متــروی پرديس هم انجام شــده اســت و بهزودی پرديس به تمام شــبكههای حملونقلی دسترســی پيــدا میكند و قطعــا ارزش افــزوده خوبی خواهد داشت.

رسوخ دلالان به این پروژه تأیید شد

به گفته مديرعامل شــركت عمران شــهر جديد پرديــس، اخيرا يک خانم و يک آقا كه از محل دلالی در مســكن مهر پرديس ســود ميلياردی به دســت آورده بودند بازداشــت شدهاند و ساير متخلفان هم در مســير برخورد قانونی قرار دارند. بهتازگی عدهای سعی داشــتند با دسترســی به بانک شماره تماس مالكان مسكن مهر پرديس واحدها را از آنها ارزانتر از نرخهای واقعــی خريداری كنند و با ســفتهبازی باعــث گرانی در مســكن مهــر پرديس شــوند كه توانستيم با اين گروه برخورد قضائی داشته باشيم.

غفــوری يــک خبر خــوب هــم دارد كــه برای متقاضيــان مســكن مهر پرديس اســت: خبر خوب برای متقاضيان مســكن مهر پرديس اين است كه به نمايندگی از متقاضيان، تعهدنامهای به بانک مسكن ارائه دادهايم كه مردم بتوانند برای فروش اقســاطی اقدام كنند. با ارائه اين تعهد از سوی دولت به بانک ديگر نيازی به ضامن نيست و متقاضيان میتوانند با ارائه سفته اقدام به فروش اقساطی كنند.

او در ادامــه بحث گرانشــدن و افزايش قيمت مســكن مهر را مطرح میكند كه در چند نوبت هم منجر بــه اعتراض متقاضيان مقابل مجلس شــده بود: بههيچوجه و در هيچ شــرايطی بحث افزايش قيمت مســكن مهر پرديس مطرح نخواهد شــد و قيمتها قطعی شدهاند و هر زمانی كه اين واحدها ســاخته شــوند بايد با همين قيمت بــه متقاضيان تحويل داده شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.