رشد شاخص بورس در پی اقبال بازار به پالایشیها

Shargh - - اقتصاد - پدرام سمیعیتبریزی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

شــاخص بورس اوراق بهــادار تهــران، در اولين روز كاری خــود در هفتــه جــاری با رشــد قابلقبول 0.23درصــدی معــادل 183.8واحدی همراه شــد. در ايــن روز بيش از 710 ميليون انواع ســهم و اوراق بهــادار به ارزش دوهــزار و 210ميليــارد ريال مبادله شد. در اين روز ســهام شركتهای پالايشگاهی مورد استقبال ســهامداران قرار گرفت و اكثر نمادهای اين گــروه در تابلو با رشــد مطلوبی همراه شدند.شــنبه؛ بيش از 710 ميليــون انواع ســهم و اوراق بهادار به ارزش دوهزار و210 ميليارد ريال دادوستد شد كه 527 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش هزار و43 1ميليارد ريــال آن در بورس تهران و 182 ميليون انواع ســهم و اوراق بهــادار به ارزش 778 ميليــارد ريال ديگر در فرابورس مورد معامله قرار گرفت.در اين روز شاخص كل بــا افزايش 183.8واحدی به عدد 81 هزار و 763 واحد رسيد. شاخص قيمت نيز با رشد 59.61 واحدی عــدد 26هزار و 494 واحد و شــاخص آزاد شــناور با رشــد 68.13واحدی عدد 89 هــزار و 948.9 واحد را به ثبت رســاند.در معاملات ديروز نماد «حكشــتی»، «شبندر» و «شــپنا» بيشــترين تأثير مثبت و «تاپيكو» بيشترين تأثير منفی را بر شاخص كل گذاشتند. در اين معاملات باز هم نماد معاملاتی «پرداخت» بيشترين بازديدكننده را در بازار داشت. بيشترين افزايش قيمت را حق تقدم شركت فولاد آلياژی ايران با 9.97 درصد و «سقاين»، «سصفها» و «شــبريز» با رشد 5درصدی تجربه كردند و بيشــترين كاهش قيمت را حق تقدم شركتهای دارويی لقمان با 7.75 درصد و ايراندارو با 6.65 درصد افت رقم زدند.شاخص بازار فرابورس نيز با كاهش 4.4واحدی به عدد 919.6 واحد رســيد. معاملات «مارون» بيشــترين تأثير منفی را بر شاخص به ثبت رســاند، اما «شراز» بيشــترين تأثير مثبت را بر شاخص فرابورس داشت. در اين بازار باز هم «ذوب» پربينندهترين ســهم بود.روز گذشته گروه فراوردههای نفتــی توانســت بــه واســطه افزايش كرک اســپرد ‪crack spread(‬ ) و انتظــار از افزايش ســودآوری در آينده، مورد استقبال سهامداران و سرمايهگذاران قرار گيرد. فلزات اساسی نيز نه مانند روزهای گذشته، اما باز هم توجهات بسياری را به معاملات خود جلب كرد. از ســوی ديگر خودرويیها باز هم با افت قيمت مواجه بودند. گروه شــيميايی نيز متعادلتر از روز چهارشنبه بود و نوســان اندكی را پشت سر گذاشت. سيمانیها به جز نمادهای «سشــرق، سصفها، سپاهان، سقاين و سصوفی» همچنان در افت قيمتی به سر میبرند. در بورس تهران بيشترين صف خريد برای سهام «خاهن» تشكيل شد و بيشترين تقاضای فروش نيز برای سهام «ســمازن» بود.ديروز در معامــلات بلوكی «بركت» 33ميليون و 900هزار ســهم خــود را به ارزش بيش از 61 ميليارد ريال درونگروهی به ســهامداران عمده خود واگذار كرد و بيشــترين حجم و ارزش معاملات بلوكی ديروز را رقم زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.