مکاتبه مجلس با رئيسجمهور برای تدوین سند ملی اشتغال

Shargh - - اقتصاد -

فارس: رئيس فراكسيون توليد و اشتغال مجلس، از همكاری مشــترک فراكســيون توليد و اشــتغال و وزارت كار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی بــرای تدوين ســند ملی اشــتغال خبر داد.غلامرضا كاتب، رئيس فراكســيون توليد و اشــتغال مجلــس، از همكاری مشترک فراكسيون توليد و اشتغال و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی برای تدوين ســند ملی اشتغال خبر داد و گفت: مسئله رفع بیكاری و ايجاد اشتغال يكی از مهمتريــن دغدغههای مقام معظم رهبری و عامه مردم اســت؛ بنابراين بايد در اولويت كاری و برنامهای همه دستگاههای اجرائی و قوای سهگانه كشور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.