عمده فشارها بر ربيعی اقتصادی و سياسی است

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا: حجتالله ميرزايی، معــاون اقتصادی وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی، با بيان اينكه مشــكل بنگاههای بزرگ اقتصادی ما نه مشكل ارزی است و نه هيچ بحث ديگری، بلكه مشــكل در فساد و ناكارآمدی و نبود شــفافيت است، گفت: شک نكنيد بخش مهمی از فشــارها بر آقای ربيعی برای دراختيارگرفتن مديريت اين بنگاههای بزرگ اقتصادی اســت و تأكيد میكنم كه بخش عمده اين انتقادها به خاطر مسائل سياسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.