سایهروشنهای چند انتخاب مهم

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: مؤسســه مطالعات ديــن و اقتصــاد در كنفرانســی چند وزير مهم پيشنهادی كابينه را بررسی میكند.بــه گــزارش روابطعمومــی اين مؤسســه، كنفرانس مطبوعاتی )سايهروشــنهای چند انتخاب مهم كابينه( با حضور فرشــاد مؤمنی، حسين راغفر، محمــد بحرينيان و محســن ايزدخواه دوشــنبه، 23 مرداد، رأس ســاعت 10 صبح در مؤسســه مطالعات دين و اقتصاد برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.