جدیدترین تکنولوژیها در چهارمين نمایشگاه بينالمللی سيمان

Shargh - - اقتصاد -

باشگاه خبرنگاران:

همزمان با برگزاری چهارمین نمایشــگاه بینالمللــی صنعت ســیمان اصفهان، واحدهــای تحقیقاتی، دانشــگاهی و پژوهشــی و همچنین شرکتها و واحدهای صنعتی و اقتصادی داخلی و خارجــی؛ جدیدتریــن و نوینترین صنایع ماشینآلات و تجهیزات صنعت ســیمان را ارائه و در معــرض دید علاقهمندان قــرار میدهند.در این نمایشــگاه کــه از 8 تا 11 شــهریور در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اصفهان برگزار میشود، بیش از صد شــرکت داخلی و خارجی از جمهوری اســلامی ایران و کشــورهای فرانسه، ســوئد، ژاپن، آلمان، ایتالیا، ترکیه، آمریکا، تایوان، استرالیا و امارات متحــده عربی حضــور و مشــارکت دارند.برگزاری چهــار کارگاه تخصصی با موضــوع نقش برجام و تأثیر آن بــر تحولات منطقه در صنعت ســیمان و نقش آن در بخش صادرات، انتظار صنعت سیمان از دولــت دوازدهم، بحــث حملونقــل ترکیبی و حمایتهای تشــویقی دولت و گسترش استفاده از بتون در فرهنگ جادهسازی و بازارسازیهای جدید و تنوع تولید در ســیمان از برنامههــای جانبی این نمایشگاه اســت.ارائه راهکارهای کاهش آلایندگی هــوا در کارخانههای تولید ســیمان، حفظ محیط زیســت، اشــتغالزایی، افزایش صادرات، افزایش راندمان تولید داخلی، آشــنایی شرکتهای ایرانی با آخرین تکنولوژیهای روز دنیا در صنعت سیمان و بتــون و ایجاد زمینه تبادل اطلاعــات و تجربیات بین متخصصــان و تولیدکنندگان ســیمان و بتون، مهمترین اهــداف برگــزاری چهارمین نمایشــگاه بینالمللی سیمان اصفهان است.محمود بندرچی مدیرعامل شــرکت رســتاک پاد ویژن و مجری این نمایشــگاه با بیان اینکه تولید ســیمان کشــور ۶۴ میلیون تن است، گفت: بیش از ۷۰ کارخانه سیمان فعال در کشــور وجود دارد که در کنار آن 1۵ پروژه هــم در حــال انجام اســت؛ البته تولید کشــور در سال ۹۵ نســبت به دو سال قبل از آن شش درصد کاهش یافته است.او با اشاره به وضعیت نامناسب صادرات ســیمان اظهار کرد: بازارهای صادراتی در حاشیه خلیجفارس، آسیای میانه و آفریقا از جمله مقصدهــای ســیمان صادراتی ایران اســت؛ چین، آمریکا، هند و ترکیه از تولیدکنندگان عمده ســیمان هستند که تولید آنها بیش از ایران است.مدیرعامل شرکت رســتاک پاد ویژن با بیان اینکه تولید سیمان در چشــمانداز 1۴۰۴ صد میلیون تن پیشبینی شده اســت، افزود: ســمیناری با موضوع بررسی شرایط رکود بازار ســیمان در داخل و بازارهای جدید برای صادرات در کنار نمایشــگاه برگزار میشود.به گفته بندرچی، کارخانجات سیمان، شرکتهای مهندسان مشاور سازه، خدمات فنی و مهندسی، ماشینسازان، تأسیسات آبرسانی، فیلتراســیون و محیطزیست، اتوماســیون صنعتی، لوازم آزمایشــگاهی، قطعات ریختهگری، کیسههای سیمان، معادن و شرکتهای بازاریابــی از جملــه زیرگروههــای این نمایشــگاه هستند.علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشــتر از برگزاری این نمایشــگاهها به وبســایت www.rastak-expo.com مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.