صادرات از پارس جنوبی در دولت یازدهم 2برابر شد

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پارسجنوبــي گفت: در چهار ســال فعالیت دولت یازدهــم، صــادرات میعانــات گازی و محصولات پتروشــیمی در این منطقه با افزایــش دوبرابری از 1۷ میلیون تن به 3۴.2 میلیون تن رسید. مدیرعامل منطقه ویــژه پارس جنوبي در نشســت با اصحاب رســانه اســتان بوشــهر، با اعلام این خبــر افزود: همچنیــن با تکمیــل و افتتاح فازهــای اولویتدار پارس جنوبی در ســه ســال گذشــته، برداشــت و تولیــد گاز از میدان گازی پــارس جنوبی با افزایش دوبرابری از 2۷۰ میلیون مترمکعب به ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته؛ بهگونهای که امروز برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی با کشور قطر برابر شده اســت. او اضافه کرد: علاوه براین تا فروردین ســال جاری، میزان تولید نفت در منطقه ویــژه اقتصادی انرژی پارس صفر بود که در ســال جاری تولید و صادرات نفت از این میدان مشــترک آغاز شد.یوســفی ادامه داد: در پایان سال ۹2 شمار واحدهای پتروشــیمی منطقه ویژه انرژی پارس 12 واحد بود که امروز به 1۶ واحد افزایش یافته است. او با اشــاره به اینکه 1۴ واحد پتروشیمی در منطقه ویژه انرژی پارس در دســت ســاخت است، گفت: تا پایان ســال جاری دو واحد پتروشــیمی مرجان و بوشــهر به بهرهبرداری خواهد رســید.او در بخش دیگری از ســخنان خود در پاســخ به درخواســت خبرنــگاری مبنــی بر ضــرورت نامگــذاری یکی از میدانهای شــهر بوشهر به نام پارس جنوبی گفت: برای نامگذاری یک میدان شهر بوشهر به نام پارس جنوبــی و نصب المــان مورد نیــاز آن، در صورت تمایل شــورای جدید شهر بوشــهر، آمادگی کامل داریم.یوســفی در ارتباط با میزان کمکهای وزارت نفت در قالب مســئولیتهای اجتماعی به مناطق پیرامونــی بیان کرد: افزون بر شــش هــزار میلیارد ریــال طرحهــای عامالمنفعــه در مناطق مختلف اســتان بوشهر اجرا شــده که از این میزان در طول سه سال، کمتر از صد میلیارد ریال به بخش ورزش استان کمک شده که شــادی و نشاط حاصل از آن بیشــتر از ســایر بخشها بود.او ادامه داد: تیمهای شــاخصی در حوزه پارس جنوبی حمایت میشوند که از جملــه آنها میتوان به تیم فوتبال ســاحلی دریانوردان پارس جنوبی و تیــم لیگبرتری فوتبال پارس جنوبی جم اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.