راهحل معاون آخوندی برای رونق حوزه مسکن

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا:

معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راهوشهرســازی میگویــد: بــا کاهش نرخ ســود ســپردههای بانکــی، ســرمایهگذاری در حــوزه اقتصادی و بخش مســکن افزایش مییابد.«حامد مظاهریــان» درباره تأثیر کاهش نرخ ســود بانکی بر افزایش اجارهبهای واحدهای مســکونی گفت: با افزایش ســرمایهگذاری، تولید مســکن در کشور بیشــتر میشــود و با افزایش عرضه آن در بازار و ایجاد رقابت، مســتأجران میتواننــد در بلندمدت و میانمــدت، واحدهــای مناســبی را انتخــاب کنند.معاون وزیر راهوشهرســازی افــزود: هرچند در کوتاهمــدت ممکــن اســت کاهش نرخ ســود ســپردههای بانکی ســبب افزایش نرخ اجارهبها شــود و موجــران تقاضــای اجارهبهای بیشــتری داشــته باشــند، اما در بلنــد و میانمــدت بهنفع مســتأجران خواهــد بود.مظاهریان بــا بیان اینکه وزارت راهوشهرسازی همواره از کاهش نرخ سود سپردههای بانکی حمایت میکند، گفت: نرخ بهره پایین بانکی کمک میکند هزینههای ساختوساز واحدهای مســکونی نیز در کشــور کاهــش یابد. معاون مســکن و ســاختمان وزیر راهوشهرسازی تأکید کرد: درصورتیکه ســرمایههای سپردهشده در بانکها وارد حوزه مســکن شود، سرمایهگذاری در این بخش افزایش و عرضه و تقاضای مســکن نیز وضعیت متعادلــی پیدا خواهد کرد.مظاهریان درباره وضعیت بازار مسکن یادآور شد: همانطور که در چهار ســال گذشــته قیمت مسکن آنچنان رشــدی نداشــته، وضعیت بــازار نشــان میدهد ســال آینــده نیز قیمــت واحدهای مســکونی در کشــور افزایش شــدیدی نخواهد داشــت.معاون وزیر راهوشهرســازی بیــان کرد: سیاســت وزارت راهوشهرســازی حمایت از مصرفکنندگان اســت و ما مخالف هرگونه ســفتهبازی و ســوداگری در بازار مســکن کشور هســتیم. این مقام مسئول در وزارت راهوشهرســازی گفت: پیشبینی این است که قیمت مســکن در آینده متناســب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشــش افزایش قیمت شــدید مسکن را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.