9 سال پیش در چنین روزی...

Shargh - - سياست -

احمدینــژاد: آموزشوپــرورش محوریتریــن دستگاه کشور است

محمدجعفر اسدی، فرمانده نیروی زمینی سپاه: شاهرگ حیاتی دشمن در دست ماست

واعظآشتیانی، معاون وزیر صنایع: بخش تولید و صنعت اولویت اصلي در ارائه برق است

مظاهــری، رئیس کل بانک مرکزی: ســه قانون بانکی به یک قانون تبدیل میشود

در واکنــش بــه مواضع ضــد ایرانــی العربیه، نمایندگان مجلس خواســتار برخورد وزارت خارجه با شبکه العربیه شدند

ابراهیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: سیاستهای اولمرت اسرائیل را به آخر خط رسانده است

محتاج، معاون امنیتی وزارت کشــور: برای گروه ریگی برنامه داریم

مقام معظم رهبری: سفیران بدون هیچ ملاحظه نماینده نظام اسلامی باشند

مهدی کروبی: به نظر من کار حزبی با کار اجماع منافاتی ندارد

علیاکبــر موســوی خوئینی، نماینــده مجلس ششم و دبیرکل ســابق ســازمان دانشآموختگان ممنوعالخروج شد

عباســپورتهرانی، رئیــس کمیســیون آموزش: بازنشستگی استادان شائبه سیاسی ندارد

البرادعــی، مدیرکل ســازمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی: تحریم جدید مشکلی را حل نمیکند

محمدعلــی رامین تهدیــد کرد: از هاشــمی و خاتمی شکایت میکنم

رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل هشدار داد: تضعیف جمهوریت نظام با پرداخت یارانهها

البرادعــی، مدیــرکل آژانــس بینالمللی انرژی اتمی: متوقفنکردن غنیسازی، حق ایران است

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: شــخص مورد اعتماد دولت و مجلس وزیر قانونی است

اسدی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران تأکید کرد سپاه بر تمامی تحرکات دشمنان تسلط و اشراف دارد

محمدنبــی حبیبــی: پشــتیبانی اصولــی و نه بیچونوچــرا از ایــن دولــت در دســتور کار حزب مؤتلفه اسلامی قرار دارد

احمــد نجابت، عضو شــورای مرکزی جمعیت ایثارگــران: جامعتین نقش فعالــی را در انتخابات ریاســتجمهوری دهم در اردوگاه اصولگرایان ایفا خواهند کرد

مقام معظم رهبری: به برکت پایبندی بر اصول نظام اسلامی حرکت رو به جلو داشته است

حسن بیادی، ســخنگوی جمعیت آبادگران: در زمینه عدم اعتماد مردم علاوه بر دولت، مجلس نیز مقصر است

واعظطبســی، نماینده ولی فقیه و تولیت آستان رضوی: حواســمان جمع باشــد؛ امــکان دیوانگی دشمن وجود دارد

محمد خوشچهره: نباید از فقر مردم برای کسب رأی استفاده کرد

بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: اروپاییها از اعمال تحریم علیه ایران زیان میبینند

محمد دهقان، نماینده مجلس: پس از 30 سال باید در بررسی صلاحیتها شفافیت ایجاد شود

مقام معظم رهبــری: وحدت ملــی به معنای حقیقی کلمه در کشور وجود دارد

احمدینــژاد: مهمتریــن، محوریتریــن و اساسیترین دستگاه کشور آموزشوپرورش است

کدخدایی، ســخنگوی شــورای نگهبــان: اعلام رد صلاحیت زودهنگام اشــخاص صرفا گمانهزنی شخصی است

البرادعی: تشدید تحریمها علیه ایران مشکلی را حل نمیکند

آیــتالله هاشمیرفســنجانی: راهحل درســت مسئله هستهای ایران مذاکره با صبر و حوصله است

رئیــس کل بانک مرکزی خبر داد: قوانین پولی و بانکی کشور تجمیع و اصلاح میشود

مقــام معظم رهبری: وجــود چالش برای نظام اسلامی نشاندهنده پیشروی آن است

آیتالله هاشمیرفسنجانی: هنوز به توان تشکیل احزاب قوی نرسیدهایم

ضرغامی، رئیس ســازمان صداوســیما: ارتقای برنامهها و جذب مخاطب هدف رسانه ملی است

قشــقاوی، ســخنگوی وزارت خارجــه: ایــران خواســتار توقف درگیریهای نظامی در اوســتیای جنوبی شد

داریوش قنبری، عضو فراکسیون اقلیت مجلس: به خاطر روابط خــوب با دولت فعلی عراق نباید از حقوق خود کوتاه بیاییم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.