تلاش برای عصبانیكردن ايران

Shargh - - ديپلماسي - امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا

براســاس شناختی نســبی که من از شــخصیت دونالد ترامپ و شیوه مدیریتی او در شــش ماه عملکردش به دســت آوردم، الگوی رفتاری رئیسجمهــوری ایالات متحده آمریکا اینگونه اســت که در مســائل جهانی آنچنان ســطح بحران و تنش را بالا میبرد تا به هدف کسب امتیاز از طریق مذاکره دســت پیدا کند. او خطر ازدسترفتن یک توافق یا معاهده را آنچنان بالا میبرد تا احتمال خروج و ازدســترفتن آن محتمل به نظــر آید. در این صورت طرف مقابــل به مذاکرات راضی میشــود تا جنگ به وقــوع نپیوندد. اگر به عملکــرد او درباره توافق آبوهوایی توجه کنیم، میبینیم او ابتدا اعلام کرد از کنوانسیون خارج میشود، ولی بعد گفت شاید درباره برگشتش مذاکره کند و بعد اعلام کرد تا سه ســال دیگر در این توافق باقی میماند. یا درباره کرهشمالی نیز تهدید به جنگ کرده، اما با رهبر چین مذاکره میکند و از کانالهای دیگری پالس آمادگی برای مذاکره با کره شــمالی را میدهد. ترامپ درباره برجام نیز تهدید کرده که از برجام خارج میشود، اما در گام بعد ایران را به نقض برجام متهم میکند. او این پیام را آنقدر تکرار میکند تا ایران را نگران ازدســترفتن برجام کند تا به مذاکرات مجدد متقاعد شــود. یا اینکه در موضوعات غیرهستهای و موشــکی یا خاورمیانه و شــیوه رفتارش تجدیدنظر کند یا امتیازاتی به آمریکا بدهد. اما من این تهدیدها و احتمال نقض برجام را خیلی جدی نمیدانم، چون خروج از برجام از سوی آمریکا به تعبیری نشاندادن چراغ سبز به ایران است برای آنچه آنها دســتیابی به سلاح اتمی میخوانند. اگرچه جمهوری اســلامی ایران، تأکید کرده که هیچگاه قصد دستیابی به سلاح اتمی را ندارد و رهبر جمهوری اســلامی ایران نیز آن را حرام شــرعی دانسته اســت اما در نگاه ترامــپ و آمریکا، آنها به دنبال این نیســتند که یک کرهشمالی دیگر برای خودشان درست کنند. پس برجــام را نقض نخواهند کرد. به اعتقاد مــن این تکرار مواضع، یک نوع اســتراتژی برای مذاکره اســت و طرف مقابل را تا خطر جنگ پیش میبرند تا اینکه از او امتیاز بگیرند. اگر دونالد ترامپ میخواست از برجام خارج شــود در همین شــشماه ایــن کار را انجام میداد اما دو بار پایبندی ایران به برجــام را تأیید کرده. اگر ایران مرتکب اقدامی نشود که جامعه جهانی را به نقض برجام متقاعد کند، طرف مقابل نیز دست به این کار نمیزند. اینکه ترامپ گروهی را در کاخ سفید موظف کــرده تا عدم پایبندی ایران به برجام را تأیید کنند، یک مأموریت عادی رئیسجمهوری به تیمش است. امید واشنگتن این است که ایران را به درصدی از عصبانیت برســانند که ایران ناقض برجام شود اما اگر ایران در این جنگ روانی بازنده نشود، بهانهای وجود ندارد که ترامپ بتواند جامعه جهانی را متقاعد کند که ایران برجام را نقض کرده است. چون تعهدات ایران در برجام کاملا با متر و معیار و وزن و کیلو قابل سنجش است و متقاعدکردن جامعه جهانی به نقض برجام درحالیکه گزارش آژانس آن را تأیید کند، بسیار سخت خواهد بود. بهویژه اینکه با برجام زمان گریز هســتهای ایران، یک سال است اما بدون برجام، این زمان به یک هفته یا ۱۰ روز میرســد که این قطعا مطلــوب جامعه جهانی و آمریکا نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.