گفتوگوی نماینده سازمان ملل در امور یمن با ظریف

Shargh - - ديپلماسي -

ایســنا: نماینــده ســازمان ملــل در امــور یمن، روز گذشــته با محمدجــواد ظریف، وزیــر خارجه و جابریانصــاری، معــاون عربی و آفریقایــی وزارت خارجه دیدار کرد. او پــس از دیدار با جابریانصاری گفــت: راهحل مشــکلات یمن نظامی نیســت بلکه مشکل یمن باید در چارچوب مسالمتآمیز حل شود، راهحلی که تمام فرزندان یمن باید در آن مشارکت و آینده یمن را مشــخص کنند و ایــن امر باعث تقویت دولت یمن میشود. اسماعیل شیخولد، با قدردانی از حمایتهای ایران افزود: امروز یمن از مشکلات زیادی از جمله انتشار ویروس وبا رنج میبرد و بحران بزرگی یمن را فرا گرفته اســت و هرچقــدر جنگ طولانیتر شود، مشــکلات مردم یمن بیشتر خواهد شد. من باز هــم تکرار میکنــم که تنها راهحل این مشــکلات از جمله وبا راهحل سریع سیاسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.