توییت «انور قرقاش» درباره سفر مقتدی صدر به عربستان

Shargh - - ديپلماسي -

ایســنا: وزیر مشــاور امارات متحده عربی در امور خارجه مدعی شــد انتقاد رســانههای ایرانی از سفر مقتدی صدر به عربســتان بر ضرورت تداوم سیاست باز با عراق تأکیــد دارد. انور قرقاش، در صفحه توییتر خود مدعی شد: راه دشوار است اما شرایط کشورهای عربی نیازمند این سیاســت اســت. ایجاد ارتباط میان کشــورهای عربی ضروری اســت و نقــش ریاض در مرحله پساداعش محوری است، شرایط پیچیده است، اما نمیتوانند جلوی همکاری مشترکی که هدف آن ثبات و شــکوفایی عراق است را بگیرند. مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق بهتازگی در سفری به عربستان، با استقبال مقامات عالیرتبه سعودی مواجه و پس از آن، سفر خود به عربســتان را موفقیتآمیز دانست و عربســتان را از کشــورهای مهم در مبارزه با تروریسم خواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.