نشان افتخار رئیسجمهوری قزاقستان بر سینه صالحی

Shargh - - ديپلماسي -

ایرنا: نــور ســلطان نظربایــف، رئیسجمهوری قزاقستان به پاس اقدامات و تلاشهای دیپلماتیک به علیاکبر صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی، نشان افتخار اهدا کرد. مراســم اهدای این نشــان در محل سفارت قزاقستان در تهران، همزمان با برگزاری مراسم بیستوپنجمین ســالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و قزاقستان و با حضور آرسیانبیک محمد اولی، وزیــر فرهنگ و ورزش این کشــور برگزار شــد. در این مراسم رئیس ســازمان انرژی اتمی ضمن قدردانی از اقدامات دوستانه کشور قزاقســتان در توسعه روابط دیپلماتیک بهویــژه در میزبانی چندین دوره مذاکرات هســتهای در آلماتی، از رئیسجمهور قزاقســتان به جهت اهدای نشان افتخار تشکر به عمل آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.