کویت ۱۲ نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران و حزبالله دستگیر کرد

Shargh - - ديپلماسي -

ایلنــا: خبرگــزاری رویتــرز نوشــت، وزارت امور داخلــی کویــت اعلام کــرد: مقامات کویــت ۱۲ نفر را به جرم جاسوســی بــرای ایران و حــزبالله لبنان دســتگیر کردهاند. رویترز در این گزارش نوشت: کویت ۲۵ شــهروند کویتی شــیعه و یک تبعه ایرانی را بعد از کشــف ســلاح و مواد منفجره که بنا بود به دست شبکه عبدلی در سال ۲۰۱۵ برسد، دستگیر و محکوم کرده بود. همین مســئله تنشهای فرقهای را بیشتر کرده است. بازپرســان کویتی مدعی شدهاند که افراد دستگیرشــده قصد داشــتند اقدامات خصمانهای را علیه کویت ترتیب دهند. رویترز نوشــت: دستکم ۱۴ نفر از این متهمان بهطور غیابی محکوم شــدهاند که یکی از آنها ایرانی است. ایران هرگونه دخالت در این مسئله را قویا رد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.