بیانیه سفیر سوریه درباره شهادت محسن حججی

Shargh - - ديپلماسي -

تســنیم: سفیر ســوریه در تهران گفت: خونهای مطهر شهید محســن حججی پیروزی را بر تروریسم تکفیــری رقم میزند و در وجــدان ملتهای منطقه زنده خواهد ماند. جنایت خونبار تشکیلات تروریستی داعش در حق شهید محسن حججی، در مرز سوریه و عراق، ادامه پرونده ســیاه جنایتها و کشــتارهای وحشیانه تشکیلات تروریستی تکفیری در سوریه، عراق و منطقه اســت. عدنان محمود افزود: دستاوردهای بــزرگ راهبردی جبهه مقاومــت و همپیمانان آن در شکســت تشــکیلات تروریســتی تکفیری در سوریه، عراق و عرسال در آینده تا ازبینبردن کامل تروریسم و شکست نقشههای حامیان آنان در کل سرزمین سوریه و منطقه با شدت تمام، ادامه خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.