اتمام ساخت دیوار مرزی ایران و ترکیه تا زمستان ۲0۱7

Shargh - - ديپلماسي -

ایسنا: خبرگــزاری ترند به نقل از رسانههای ترکیه گزارش داد، ترکیه در حال ســاخت دیوار در مرزهای خود با ایران در راستای تقویت امنیت از طریق توقف نفوذ شبهنظامیان کرد و قاچاقچیان غیرقانونی است. کار ساخت دیوار مرزی ترکیه و ایران که از سوی آنکارا در حال انجام اســت تا زمستان ســال ۲۰۱7 به پایان خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.