ر د ت پ بوسیدههنببالسصاتحابنروژهن کهاریمفتلییبزرنگتریدنرصادزرکنمندیهننفت خ کاماجرهاانکدراونزوئلاس

Shargh - - جهان -

دولت سوسیالیست ونزوئلا که این روزها با مشکلات زیادی دســت به گریبان است، بیش از پیش برای تأمین پول نقد و اعتبار چشــم به کرملین دوخته اســت. البته حاتمبخشیهای روســیه نیز بدون مزد و مواجب نبوده و مســکو در مقابل، وعده بهرهگیری از منابع نفتی غنی و دولتی را گرفته اســت. به عبارت ســادهتر، روسیه در ازای ایجاد یک خط اعتباری به کاراکاس، رؤیای تصاحب پروژههای نفتی بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان را به واقعیت بدل کرده اســت. از دیگر سو روسیه با کمک به حضور «نیکلاس مــادورو» در قدرت، اجازه نمیدهد آمریکای جنوبی دربســت به حیاط خلــوت آمریکا بدل شود. در مقابل نیز دولت مادورو به نظر بدون پول روسیه قادر به تأمین مایحتاج اساسی کشور نخواهد بود. با این اوصاف، شاهد یک همزیستی هستیم که در آن «ولادیمیر پوتین» و مادورو به لطف منابع غنی نفتی، تداوم حضور خود در قدرت را تضمین میکنند. «رویترز» در گزارشــی تفصیلی به چگونگی و نحوه این بدهبستان میان روسیه و ونزوئلا در سالهای اخیر پرداخته است.

دوستی با چاشنی طلای سياه

طبق گفته یکی از مقامات ارشد دولت ونزوئلا و افراد مطلع، شــرکت دولتی نفت ونزوئلا از اوایل سال جاری مذاکراتی را بر سر واگذاری ۹ پروژه نفتی بزرگ به شرکت «رزنفت»، بزرگترین شــرکت نفت دولتی روســیه پیش میبرده اســت. طبق اعلام «رزنفت» این شرکت در ماه جاری بیش از شــش میلیارد دلار به شرکت نفت دولتی ونزوئلا وام پرداخت کرده اســت که با این احتساب، کل اعتبار و وام پرداختی از ســوی روسیه به ونزوئلا از سال 200۶ به بعد را به رقم ۱7 میلیارد دلار میرساند. دولت مــادورو بخش زیــادی از این وام را صــرف بازپرداخت بدهی دولت به دارندگان اوراق قرضه کرده اســت تا از وخامت اوضاع در این کشــور جلوگیــری کند. علاوه بر این، «رزنفت» خود را به یک واســطه میان فروش نفت ونزوئلا و مشتریان آن در سراسر جهان تبدیل کرده است. «رزنفت» درحالحاضر روزانه 225 هزار بشــکه از نفت ونزوئــلا را که معــادل ۱3 درصد از کل صــادرات نفت این کشــور میشود، به فروش میرساند. در واقع بخش

عظیمی از این نفت حکم بازپرداخت وامهای میلیاردی را دارد کــه دولت مادورو از روســیه در ســالهای اخیر دریافــت کرده و همچنان نیز میکند. درحالیکه مادورو به روسیه بهعنوان طناب نجات ونزوئلا چنگ زده است، رهبران اپوزیســیون در این کشور، رفتار روسیه را ویرانگر

توصیف میکنند. الیاس ماتا، نایبرئیس کمیسیون انرژی مجمع ملی ونزوئــلا در گفتوگو با رویتــرز، روسها را به سوءاســتفاده از ضعف و نیاز مبرم دولت به پول نقد متهم میکند. مقامات دولتی روسیه و همچنین مسئولان شــرکت «رزنفت» حاضر بــه اظهارنظــر در این رابطه نشدهاند. در ماه مارس، پارلمان ونزوئلا که اکثریت را در آن مخالفان مادورو در دســت دارنــد، با هرگونه انعقاد قرارداد نفتی جدید با روسیه مخالفت کرد. این امر باعث شد دادگاه عالی این کشــور که اعضاي آن را چهرههای وفادار به مادورو تشکیل میدهند، اختیارات این پارلمان را سلب کند. این مسئله آغازگر اعتراضاتی بود که تاکنون نزدیک به ۱20 کشته برجای گذاشته است.

روسها، خلاف جريان آب

خلاف دیدگاه مخالفان، دولت ونزوئلا سرمایهگذاری روســیه در صنعت نفت این کشور را نشــانه اعتماد به شــرکت نفت دولتی ونزوئلا، ثبــات مالی و فرصتهای تجاری در این کشور میداند. این در حالی است که چین به خاطر دیرکرد در بازپرداخــت وامها و افزایش میزان جرم و جنایت کــه تهدیدی علیه فعالیتهای چینی در ونزوئلا محسوب میشــود، از حجم سرمایهگذاریهای خود در این کشــور کاسته اســت. بهعبارتی، درحالیکه بســیاری از شــرکتهای چندملیتــی به علــت اوضاع نابسامان اقتصادی و تنشهای سیاسی فعالیت خود را در این کشور کاهش داده یا به حالت تعلیق درآوردهاند، «رزنفت» کاملا خلاف جریان آب شنا کرده و به نظر قصد دارد از نمد این وضعیت نابسامان برای خود کلاهی ببافد. گفته میشــود اخیرا نیز مذاکراتی برای مبادله نفت در برابر پول نقد در نتیجه تهدید ترامپ برای تحریم صنعت نفت ونزوئلا صورت گرفته اســت. واشنگتن در واکنش به اقدام اخیر مادورو در تشکیل مجمع بازنویسی قانون اساســی که آن را تلاش برای تضعیف کنگره این کشور میداند، کاراکاس را به تحریم نفتی تهدید کرد؛ تهدیداتی که در اظهارات اخیر ترامپ از بحث اقتصادی فراتر رفته و رنگ و بویی نظامی نیز گرفته است. جالب اینکه شرکت «رزنفت» نیز به علت بحث انضمام کریمه به روسیه، از سوی ایالات متحده تحریم شده است. آمریکا هنوز هیچ تحریمی را علیه صنعــت نفت ونزوئلا که روزانه حدود 740 هزار بشکه نفت به کشورهای آمریکای لاتین صادر میکند، وضع نکرده اســت؛ اقدامی که میتواند ضربه سنگینی را به اقتصاد در حال فروپاشی ونزوئلا و متعاقبا دولت مادورو وارد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.