گزینه نظامی در حیاط خلوت

Shargh - - جهان -

روز جمعــه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ونزوئلا را به مداخله نظامی تهدید کرد. این اظهارنظر جنجالی بعد از آن صورت گرفت که بحران سیاسی در ونزوئلا در روزهای اخیر و سلب اختیارات کنگره این کشور و بهسرقترفتن سلاحهای یک پایگاه نظامی از سوي نیروهای ضددولتی بار دیگر شدت گرفته است. البته اظهارات جنجالی ترامپ با واکنشهایي در آمریکا و ونزوئلا همراه شــد. در یکی از اولین واکنشها به اظهارات ترامپ، ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا، این تهدید را دیوانهوار و نتیجه حاکمشــدن عقاید افراطــی بر آمریکا توصیف کرد. ارنســتو ویلگاس، وزیر ارتباطات ونزوئلا نیــز اظهارنظر اخیر ترامپ را یک تهدید بیســابقه علیه حاکمیت ملی خواند. ترامپ در حالی از احتمال توســل به گزینه نظامی خبر داده اســت که مقامــات ونزوئلایی از مدتها پیش از نقشــه آمریکا برای حمله نظامی به این کشــور ســخن میگفتند و یک فرمانده اســبق ارتش ونزوئلا نیز از استقرار ســامانه ضدهوایی در مرزهای این کشور خبر داده بود. کاخ ســفید همچنین روز جمعه از درخواست مادورو برای یک گفتوگوی تلفنی با ترامپ خبر داد امــا در ادامــه اعلام کرد ترامپ این گفتوگوی تلفنی با رئیسجمهور ونزوئلا را به بعد از بازاســتقرار دموکراسی در این کشــور موکول کرده است. ایالات متحده از زمان عملیات نظامی برای سرنگونی دولت نظامی هائیتی، هیچگونه مداخله نظامی مستقیمی در آمریکای جنوبی نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.