ابتکار عمل مککین درباره افغانستان

Shargh - - جهان -

رئیس کمیته خدمات مسلحانه سنا که از فقدان استراتژی جنگی کاخ سفید درباره افغانستان مأیوس شــده، برنامه خــود را برای پیــروزی در طولانیترین جنگ آمریــکا مطرح کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، جان مککین، ســناتور جمهوریخــواه و رئیس کمیته خدمات مســلحانه ســنا، در بیانیهای گفــت: ما باید بــا واقعیت روبهرو شویم. ما در حال شکست در افغانستان هستیم و اگر میخواهیم بازی را به نفع خــود تغییر دهیم، زمان از اهمیت بسیاری برخوردار است.این پیشنهاد بیشتر شــبیه بیانیهای برای نحوه پیروزی در جنگ ۱۶ساله آمریکا در افغانستان است تا صرفا یک طرح. مککین در این بیانیه خواستار افزایش تعداد نیروهای مقابله با تروریســم آمریکا و اعمال تحریمهــای اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک نامشــخص بر پاکستان به خاطر ادامه حمایتهایش از گروههایی شده که با افغانها و نیروهــای تحت رهبری آمریکا مبــارزه میکنند. او همچنیــن تطبیق کمــک آمریکا به افغانســتان را با معیارهای تعیینشده در مسائلی مانند اجرای قانون و مبارزه با فساد خواستار شده است.

اگرچــه در این پیشــنهاد تعداد دقیــق افزایش نیروهای آمریکایی در افغانســتان مطرح نشــده؛ اما مککین تأکید کرد که دولت باید افزایش تعداد نیروها را بر مبنای شرایط سیاســی و امنیتی موجود مدنظر قــرار دهد و به جــدول زمانی دلخواه و خودســرانه مقید نشود. مککین این ایدههای خود را در یک طرح غیرالــزامآور کنگره مطرح کرد که قصد دارد آن را به لایحه مجوز بودجه نظامی سالانه ضمیمه کند و قرار است ماه آتی میلادی به آن رسیدگی شود.

مککیــن گفــت: با گذشــت هفت مــاه از زمان رویکارآمــدن دولت دونالد ترامــپ، رئیسجمهور آمریکا بــا وجود آنکــه وضعیت در افغانســتان به ســرعت رو به وخامت اســت؛ اما شــاهد هیچگونه استراتژی ای نبودهایم.

جايگزينيپيمانكاراننظاميباسربازان

همچنیــن درحالیکه حــدود ۱۶ ســال از ورود نیروهای آمریکایی به افغانســتان میگذرد، شــرکت امنیتــی «بلک واتر» بار دیگر طرح افغانســتان خود را مطــرح کرد. براســاس طرح ارائهشــده از ســوی پرینــس حــدود پنجهــزارو 500 پیمانــکار نظامی جایگزین سربازان آمریکایی و نیروهای ویژه میشوند که آموزش ســربازان افغانســتان و همچنین کمک به مبارزه علیــه طالبان را برعهده خواهند داشــت. همچنیــن ۹0 جنگنده نیــز از این نیروها پشــتیبانی خواهند کرد و سالانه هزینه تمام این نیروها کمتر از ۱0 میلیارد دلار خواهد بود. نزدیک به هشــتهزارو 400 ســرباز آمریکایی و پنج هزار نیروی ناتو در افغانستان به نیروهای امنیتی این کشور در مبارزه با طالبان کمک میکنند.

در همین راســتا ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد او در آینده بســیار نزدیک تصمیم خود را درباره حضور نیروهای آمریکایی در افغانســتان اعلام خواهد کرد. لیندســی گراهام، ســناتور جمهوریخواه آمریکا به روزنامه واشــنگتن دربــاره طرح اعلام کــرد: من به ژنرالهای خودمان اعتماد دارم و درباره تأمین امنیت ملی به دست پیمانکاران اطمینانی ندارم. همچنین ســین مک فیــت، یک پیمانــکار پیشــین در آفریقا و نویســنده کتابــی درباره صنعت امنیــت خصوصی، پیشنهاد پرینس را بســیار خطرناک و احمقانه اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.