ائتلاف نانوشته ریاض و تلآویو

Shargh - - جهان -

رابــرت فیســک اعــلام کــرد یکســانبودن سیاستهای اسرائیل و عربستان جایی برای شک در ائتلاف کنونی عمیق و نانوشته میان این دو طرف باقی نمیگذارد. این تحلیلگر مشهور بریتانیایی در مقالهای در روزنامه ایندیپندنت نوشــت: طبیعی اســت زمانی که ســلمان بنعبدالعزیز، پادشــاه عربستان یا بهتر بگوییم محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان، به ایران بهعنوان بزرگترین تهدید برای امنیت کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس اشاره میکند، میتوان مطمئن بود که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اســرائیل نیز همان کار را خواهد کرد تــا امنیت اســرائیل را در رده امنیت کشــورهای عرب حــوزه خلیج فارس به حســاب آورد. او به این مســئله اشــاره کرد که اســرائیل و عربستان همزمان خواهان تعطیلی شــبکه قطری الجزیره شدند و درحالیکه جنگندههای اسرائیلی اهدافی را در ســوریه هدف قرار میدهنــد، جنگندههای ســعودی نیز یمــن را هــدف قــرار میدهند. از ســوی دیگر مــداوای ثروتمندان عربســتانی در بیمارستانهای اســرائیلی نیز نشاندهنده وجود ایــن ائتلاف اســت. رابرت فیســک این ســؤال را مطرح کرد که چرا در گذشــته هیچ اقدامی علیه شــبکه الجزیره انجام نشده بود. او در واقع با این ســخن به این موضوع اشــاره کرد که درخواست اسرائیل برای بستن این شبکه درحالحاضر برای حمایت از خواستههای نظام عربستان است. این تحلیلگر مشــهور انگلیسی تصریح کرد: ایوب قرا، وزیر ارتباطات اســرائیل، همــان موضع مقامات کشــورهای شیخنشــین حــوزه خلیج فــارس را اتخاذ کرده و گفت اســرائیل باید گامهایی را علیه رســانههایی بردارد که این کشــورها آن رسانهها را به حمایت از تروریســم متهــم میکنند. رابرت فیسک خاطرنشان کرد این موضعگیری نیز مجددا نشــاندهنده ائتلاف نانوشــتهای میان عربستان سعودی و اسرائیل اســت. فیسک افزود: نتانیاهو خواهان بســتن دفتــر الجزیره در قدس اســت و محمدبنســلمان نیز میخواهد دفتر الجزیره در قطر بسته شــود و ترزا می، نخســتوزیر بریتانیا، از ترس اینکه عربســتانیها را ناراحت نکند، یک گزارش دولتی درباره حمایت مالی از تروریسم را مخفی نگه داشت و این دقیقا همان دلیلی است که تونی بلر در بازجوییهای بهعملآمده از سوی پلیس انگلیس درباره رشوههایش از عربستان در ۱0 سال گذشته، آن را مخفی نگه داشته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.