در جستوجوی صلح

Shargh - - جهان -

درحالیکه تنش بین آمریکا و کره شــمالی هر روز شــدت بیشــتری به خود میگیــرد و برخی از تحلیلگران بر این باورند کــه این رویارویی کلامی ممکن اســت به جنگ جهانی ســوم ختم شــود، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری آمریکا، مشاوران خود را به خاورمیانه میفرســتد تا شــاید بتوانند زمینه آشتی را برقرار کنند. طبق اعلام کاخ سفید، ســفر جرد کوشــنر و دینا پاول، دو مشــاور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و جیسون گرینبلات، هماهنگکننده روند صلح خاورمیانه به عربستان، امارات، بحرین، قطر، مصر، اسرائیل و فلسطین در روزهای آتی در راســتای تلاشها برای حل بحران قطر، احیای روند صلح و کاهش خشــونت است و قرار اســت این هیئت به تلآویو، قدس و رامالله برود. کاخ سفید گفته است دونالد ترامپ مشاوران ارشدش را مســئول بهجریانانداختن روند صلح بین فلسطین و اسرائیل کرده و این یعنی آمریکا باز میخواهد بهطور مســتقیم وارد این پرونده شود. در این بیانیه آمده اســت، ترامپ از آنها خواســته روی ایجــاد راهی بــرای انجام مذاکــرات صلح، مبــارزه با افراطگرایــی، وضعیت غــزه و راههای کاهش بحران انســانی در آنجا و تقویت روابط با شرکای منطقهای به مذاکره بپردازند.

جايگزين روسيه برای راهكار تشكيل 2 دولت

درهمینحال، وزیر خارجه روسیه برای اولینبار طرح جایگزینی را برای راهکار تشــکیل دو دولت در فلســطین بهمنظور حل مناقشــه اســرائیلی - فلسطینی ارائه داد. ســرگئی لاوروف در همایش «ســرزمین معانی » خاطرنشان کرد برخی طرفها به حلوفصل مناقشه فلســطین براساس راهکار تشکیل دو دولت شک و تردید دارند و برخی دیگر درباره ســناریوی دیگری صحبت میکنند که هم برای اســرائیل و هم برای فلســطینیها پذیرفتنی اســت. او ادامــه داد: درصورتیکــه فلســطین، فلســطینیها و اعراب بخشــی از «اسرائیل» باقی بمانند و اســرائیل دوباره بر سراسر کرانه باختری و غزه ســیطره پیدا کند، دو حالت پیش میآید؛ یا اینکه اســرائیل حقوق کامل اعراب و مسلمانان را رعایت میکند که بهمعنای رعایت دموکراســی و فراهمشــدن زمینه برگزاری انتخابات پس از پنج یا ۱0 ســال خواهد بود یا آنها را از این حقوقشــان محروم میکند که این به معنای شکلگیری نظام آپارتاید شــبیه نظام حاکم بــر آفریقای جنوبی در گذشته خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.