لفاظیهای علنی، ارتباطات سری

Shargh - - جهان -

ژاپــن، یکی از متحــدان اصلــی ایالاتمتحده در منطقه و همســایه کرهشــمالی، در اولیــن واکنش جدی بــه تهدیدات اخیــر پیونگیانگ و بالاگرفتن تنش در شــبهجزیره کره، سیســتمهای دفاع موشــکی پاتریوت خود را در چهار نقطه غربی این کشــور مستقر کرد. این چهار نقطه همان نقاطی اســت که موشکهای کرهشــمالی احتمالا در راه هدفقراردادن منطقــه گوام از فراز آنها عبور خواهند کرد. وزارت دفاع ژاپن روز گذشــته از آغاز اســتقرار سیستم دفاع موشکی پاتریوت در شــیمانه، هیروشیما و کوچی خبر داد. توکیو ســامانه ضدموشــکی پاتریوت را در منطقه اهیمه نیز مســتقر کرده اســت. علاوه بر این ژاپن یک ناوشکن هم به دریای ژاپن میفرســتد که مجهز به سیستم راداری است و توان ردگیری موشکهای بالستیک را دارد.

ژاپن پیش از این هم اعلام کرده بود که اگر موشــکهای کرهشمالی را تهدیــدی برای قلمروی خود ارزیابی کند، ســاقط خواهد کرد. با این همه اگر اوضاع پیچیدهتر شــود، کرهشــمالی میتواند ژاپــن را هدف قرار دهد و از همیــن رو مقامات ژاپنی امیدوارند جنگ لفظــی این روزهای دونالد ترامپ رئیسجمهوری ایالاتمتحده و کیم جونگ اون رهبر کرهشــمالی به درگیریهای نظامی منجر نشــود و مانند گذشــته فیصله یابد. آنطور که منابع آگاه به ژاپنتایمز گفتهاند، توکیو درحالحاضر با واشنگتن درباره چگونگی مقابله با بحران و تقویت فعالیتهای نظارتی گفتوگو میکند. گرچــه ژاپن مخالــف بهراهافتادن جنگ در منطقه اســت امــا نمیتواند بهســادگی با دونالد ترامپ مخالفت کند؛ چراکه در دفاع از خود بهشدت متکی به حمایت ایالاتمتحده است.

گفتوگوی تلفنی ترامپ و رئيسجمهوری چين

خبر اســتقرار موشــکهای پاتریوت در ژاپن ســاعتی پس از آن منتشر شــد که رؤســایجمهور آمریکا و چیــن در گفتوگویی تلفنی خواســتار دستکشــیدن کرهشــمالی از رفتارهای تحریکآمیز و تنشزا شــدند. به گزارش خبرگزاری رســمی چین، شــی جینپینــگ، رئیسجمهوری چین در گفتوگــوی صبح روز گذشــته خود با دونالد ترامــپ از همه طرفها خواســت از اظهارات و اقداماتی که موجب افزایش تنش در شــبهجزیره میشــود، اجتناب کنند. او همچنین خواستار یافتن راهحلی مسالمتآمیز برای مســئله اتمی کرهشمالی شده اســت. چین یک روز پیش از این، در موضعی که بســیاری آن را هشــداری به کرهشمالی خواندند، اعلام کرده بود اگر کرهشــمالی به گوام حمله کند، پکــن موضعی بیطرفانه خواهد گرفت. چین بزرگترین شــریک اقتصادی کرهشمالی و منبع کمک به این کشــور منزوی است و از همین رو ترامپ بارها از پکن خواسته پیونگیانگ را تحت فشــار قرار دهد تا از برنامه اتمــیاش که قابلیت هدفقراردادن آمریکا را دارد، دســت بکشــد. پکن گرچه شریک تجاری کرهشمالی است اما نه پکن و نه مسکو با تحریمهای تازه شورای امنیت که در پی آزمایش موشک قارهپیما از سوي کرهشمالی تصویب شد، مخالفتی نکردند.

کانال مخفيانه ارتباطی ميان ديپلماتهای آمريكايی و کرهشمالی

ظاهرا آمریکا روی کمک چین برای حل بحران کرهشــمالی حساب کرده است اما همزمان طرحهایی را برای اعمال تحریمهایی علیه چین در دست بررســی دارد. آنطور که رویترز به نقل از برخی مقامات آمریکایی ناشناس گزارش داده، واشــنگتن در حال بررســی اعمال تحریمهای تازهای اســت که بانکها و شــرکتهای چینی طرف قرارداد بــا پیونگیانگ را هدف قرار خواهد داد. با این همه رویترز نوشــته است دولت ترامپ فعلا این تحریمها را اعلام نمیکند تا ببیند پکن درباره اجرای تحریمهای شــورای امنیت علیه کرهشــمالی جدی است یا نه. ترامپ در هفته اخیر هر روز بر شدت و حدت حملات لفظی خود علیه کرهشمالی افزود اما با وجود این مجادلات، آرایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه هیــچ تغییری نکرده و حتی گزارشها از برقراری مجدد کانــال ارتباطی میان دیپلماتهای آمریکایی و کرهشــمالی در ســازمان ملل خبر دادهاند. به گزارش آسوشــیتدپرس آمریکا چندین ماه است که با استفاده از کانالهای مخفیانه دیپلماسی با کرهشمالی در ارتباط بوده است. کرهشمالی سال گذشته و در اعتراض به تحریمها کانال ارتباطی موســوم به کانال نیویورک را قطع کرد اما خبرگزاری آسوشــیتدپرس از قول مقامهای آمریکایی که خواســتند نامشان فاش نشود، گزارش داد گفتوگو میان «جوزف یونگ»، فرســتاده آمریکا در امور سیاســتگذاری کرهشمالی و «پاک ســونگ ایل»، نماینده و دیپلمات ارشد کرهشــمالی از طریق همین کانــال صورت گرفته اســت. به گفته منابع آسوشــیتدپرس ایــن ارتباطات تاکنون پیشــرفتی در توقف تنشها میان دو طرف درباره تسلیحات هستهای کرهشــمالی و تکنولوژی موشــکی آن ایجاد نکرده اســت اما آنها میگویند رایزنیهای محرمانه میتواند اســاس انجام مذاکــرات جدیتری از جمله درباره برنامه هستهای کرهشمالی باشد تا هر دو طرف از موضع تهدید خود کوتاه بیایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.