پیشنهاد گردانهای قسام برای کنارهگیری حماس از اداره غزه

Shargh - - جهان -

منابــع آگاه در حماس به المیادیــن تأکید کردند، گزارشهای منتشرشــده مبنی بر طــرح گردانهای قسام برای کنارهگیری جنبش حماس از اداره سیاسی و امنیتی نواز غزه صحت دارد؛ مســئلهای که برخی منابع نزدیک به جنبش حمــاس آن را خطری برای غزه و ساکنانش قلمداد میکنند. به گزارش ایسنا، به گفته یک منبع نزدیک به حماس طرح چهار بندی که گردانهای قسام برای رویارویی با شرایط سخت نوار غزه به جنبش حماس ارائه کرده، شــامل ایجاد یک خلأ سیاسی و امنیتی در نوار غزه است که حماس را از هرگونــه ایفای نقش در اداره نوار غزه دور میکند. طرح پیشــنهادی گردانهای قســام همچنین شامل مکلفکردن پلیس مدنی و برخی مؤسســات محلی بــرای ارائه خدمات به شــهروندان و فعالیت برخی دســتگاههای امنیتی در داخل غزه برای پیگیری امور شهری و همچنین مکلفکردن گردانها و شاخههای نظامی وابسته به گروههای مختلف در پرونده امنیتی اســت.منابع همچنین تأکید کردند: طرح قســام در ســایه بحران موجود و تحریمهای اعمالشده بر نوار غزه ارائه شــده و درصورتیکه تحریمکنندگان به آن پاســخی ندهند، این طرح اجرائی خواهد شــد. این منابع در ادامه اعلام کردند که این موضوع خطراتی را بــرای غزه بــه دنبال دارد و اســرائیل اولین طرفی اســت که وقتی صحبت از خطرات آن باشد، جلوی آن میایستد؛ گرچه کشــورهای منطقه و طرفهای عربی هم معمولا جلوی چنین طرحهایی میایستند؛ اما در آینده مشخص میشود که این پیام چقدر تأثیر خواهد داشت.رسانههای اسرائیلی این اقدام را گامی «بیســابقه و دراماتیــک » توصیف کردند و هشــدار دادند ایجاد خلأ امنیتی در نوار غزه منجر به رویارویی با اسرائیل میشود و طرح پیشنهادی مذکور بهمثابه اهرم فشاری برای گروههای منطقهای و عربی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.