درخواست تأخیر برای برگزاری همهپرسی استقلال کردستان

Shargh - - جهان -

وزیر خارجه آمریکا از رئیس اقلیم کردستان عراق خواســت برگزاری همهپرســی اســتقلال را به تأخیر بیندازد. کردســتان عراق بر چنین درخواســتی صحه گذاشــت؛ اما اعلام کرد، همهپرســی همان تاریخ در نظر گرفتهشــده برگزار میشــود و به تأخیر نمیافتد. به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، در بیانیه ریاست اقلیم کردستان عراق آمده است، درباره درخواســت برای تعویق در برگزاری همهپرســی که رکس تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا، در گفتوگوی تلفنی با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، مطرح کرد، بارزانی به تیلرسون مشارکت و همزیستی مســالمتآمیز را که هدف اصلی کردســتان عراق با دولت این کشور در تاریخ بوده، یادآوری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.