قطر سومین واردکننده سلاح در خاورمیانه

Shargh - - جهان -

وبسایت «بیزینس اینسایدر» گزارش داد: در پنج سال گذشته خاورمیانه بیشــترین واردات سلاح را در جهان داشــته و عربســتان، امارات و قطر بزرگترین واردکنندههــای ســلاح در ایــن منطقــه بودهاند. به گزارش ایرنا به نقل از شــبکه خبری اسپوتنیک عربی، قطر از ســال 20۱5 واردات ســلاح خــود را افزایش داده و درحالحاضــر ســومین واردکننده ســلاح در جهان محســوب میشــود. براســاس این گزارش به نقل از وبســایت «بیزینس اینسایدر» آمریکا، منطقه خاورمیانه در ۱0 ســال گذشته از ســال 2007 تا 20۱۶ بزرگترین واردکننده ســلاح و تجهیــزات دفاعی در جهان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.