کاهش شدید محبوبیت مکرون

Shargh - - جهان -

نتایج مؤسسه نظرسنجی «ایفوپ» نشان میدهد که کمی بیش از یکســوم فرانســویها )3۶ درصد( از عملکــرد امانوئــل مکــرون در صد روز نخســت ریاستجمهوری او رضایت دارند و این در حالی است که این رقم در ابتدای دولت او بیش از ۶2 درصد بود. براســاس بررســی روزنامه فیگارو، نزدیک به دوسوم (۶4 درصد( پاســخدهندگان به نظرسنجی از رئیس دولت ناراضی و ۱۹ درصد بســیار ناراضی هستند. این در حالی اســت که براساس نتایج نظرسنجی ایفوپ، چند روز پس از انتخابات ریاستجمهوری سال جاری میلادی، ۶2.7 درصد مردم فرانسه از امانوئل مکرون راضی بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.