«اوهورو کنیاتا» پیروز انتخابات ریاستجمهوری کنیا

Shargh - - جهان -

کمیســیون ملــی انتخابات کنیــا اوهــورو کنیاتا، رئیسجمهــوری فعلی این کشــور را پیروز انتخابات ریاســتجمهوری عنــوان کرد. براســاس آمــار این کمیســیون آقای کنیاتا 54.3 درصد آرا و رقیبش ریلا اودینــگا 44.7 درصد آرا را کســب کردهاند. مخالفان دولت پیش از اعلام این نتیجه شمارش آرا را نمایشی و دستکاریشده خوانده بودند. پیشتر آقای اودینگا، رقیب اصلــی رئیسجمهوری در ایــن انتخابات، به حامیانش گفت پیروز انتخابات است و نتیجه خود را از رأیگیری منتشر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.