اوباما دنبال حضور در پشت صحنه سیاست

Shargh - - جهان -

رئیسجمهور پیشــین آمریکا در نظــر دارد که در صحنه سیاسی این کشور حضور یابد؛ البته این حضور به پشــت صحنه سیاست آمریکا محدود خواهد بود. در چند هفته آینده باراک اوباما و مشاورانش استراتژی جدیــدی را تنظیم خواهنــد کرد که براســاس آن او خواهد توانســت در صحنه سیاسی آمریکا قرار گیرد؛ البته به گونهای عمل خواهــد کرد که بلندترین صدا در حزب دموکرات نباشد. مشاوران اوباما اعلام کردند نقش او بیشتر در پشت صحنه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.