استقرار نیروی دریایی آمریکا در اوکراین

Shargh - - جهان -

آمریکا همسو با برنامههای تقویت حضور نظامی در پهنــه راهبردی آبــی دریای ســیاه و قدرتنمایی نظامی در برابر روســیه، کار ســاخت مرکز عملیاتی نیــروی دریایی خــود را در اوکراین که سیاســتهای ضدروســی دارد، آغاز کرد. پایگاه دریایی اوچاکووا در استان اودســا در کنار دریای ســیاه محل ساخت این مرکز است که مســئولیت مدیریت عملیات دریایی و رزمایشها را خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.