آیا نحوه یادگیریمان را بهروز کردهایم؟

Shargh - - زاويه - وحید شامخی*

اخیرا درس آنلاین «یادگیری نحوه یادگیری» خانم «باربارا آکلی» (استاد دانشگاه آکلند در آمریکا( ، محبوبترین درس آنلاین کورسرا )بزرگترین شبکه آموزش مجــازی با بیش از 24میلیون کاربر در سراســر دنیا( شــده اســت. ایشــان چهار پیشــنهاد برای یادگیری چیزهای که میخواهیــم یاد بگیریم، اما سختمان اســت یا حوصلهاش را نداریم، دارد که به نظر خیلی کاربردی میآید و بر اساس دستاوردهای جدید علمی اســت. یک اینکه بــذر انگیزه را برای خود کشــف کنیــم. باید دلیل خوبی پیدا کنیم که چرا میخواهیم آن مهارت یا علــم و دانش را یاد بگیریم. دو اینکه بر درد مغزمان/ ذهنمان غلبه کنیم! همین که به چیزی که دوســت نداریم فکر میکنیم، بخشی از مغزمان را فعال میکنــد که موقع تجربه درد، فعال میشــود. این یعنی حسی شبیه حس درد به ما دســت میدهد! پس ترجیح میدهیم یادگیری آن موضوع را بــه تعویق بیندازیــم، اما برای غلبه بــر ایــن درد و بهتعویقانداختنمــان یک تکنیــک کاربردی به نــام تکنیک پومــودورو Pomodoro() وجود دارد. ایــن تکنیــک چندمرحلهای اســت. اول همــه حواسپرتیهــا )موبایــل، تلگــرام، دغدغههــای هــرروزه و...( را کنــار میگذاریــم. دوم یــک تایمر 25دقیقــهای )به کمــک موبایلمان، ساعت مچیمان، ساعت دیواری یا...( برای خود میگذاریم. ســوم برای آن 25 دقیقه تمرکز میکنیم و نهایتا پس از 25 دقیقــه، حداقل برای پنجدقیقه بهخود اســتراحت میدهیم. با تکرار ایــن روال، کمکم درد و رنج یادگیری و آموختن آن موضوع یا مهارت برایمان کــم میشــود و ممکن اســت حتی لذتبخش شــود. ســه اینکه خیلی طبیعــی اســت مطلبــی را در تلاش اولمان متوجه نشــویم و یــاد نگیریم. مغــز ما دنیــا را در دو حالــت تجربه میکنــد؛ اول وقتی کــه روی موضوع خاصی تمرکز میکند و دوم حالتی که روی موضوع خاصــی تمرکز نمیکند )چیــزی شــبیه انقباض و انبســاط(! وقتــی در مواجهه با موضوعی همراه با تمرکز، آن را یــاد نمیگیریم، باید به مغزمــان فرصت دهیم تــا در حالت غیرمتمرکز و آزاد، با آن دســتوپنجه نــرم کنــد. به ایــن صــورت مغزمان فرصت مییابد تا مواد لازم از منظرها و نگاههــای دیگر را جمع کرده و برای درک و فهم بهتــر آن موضوع، از آنها کمک بگیــرد و نهایتا، چهار اینکه باید پازلی از تکههای عصبهای یادگیری در مغزمــان ایجاد کنیــم. یعنی چه؟ چگونــه؟ یعنی تکــرار مواجهه با آن موضوع! هرچه بیشتر با موضوعی که میخواهیم یاد بگیریم مواجه شــویم، تکههــا و الگوهای عصبــی یادگیری در مغزمان قویتر میشــوند )شــبیه عضلهای که با تمرین شــکل میگیرد! پــس اگــر میخواهیــم چیزهایی را یــاد بگیریــم که ســختمان اســت یا حوصلــه نداریم، این چهار پیشــنهاد یــا نکتــه را بــه کار بگیریــم و تمرین کنیــم. بذر انگیزه، تکنیــک پومودورو، تمرکز و عدم تمرکــز و نهایتا تکههای عصبهای یادگیری! نکته آخر اینکه، از شــبکهها و درسهــای آمــوزش مجازی مثــل کورســرا Coursera(،) یوداسیتی Udacity(،) ایدکس edx(،) یودمــی Udemy(،) لینــدا Lynda() و... غافل نشــویم. آمــوزش، ارزانتر و فراگیرتر از گذشــته شــده است! تنها پیشنیــازش زبان انگلیســی اســت. حتی امروز شبکههای آموزش مجازی داخلی هــم کم نداریــم. مکتبخونه، فرادرس، تختهســفید و کلاس درس از نمونههــای داخلی هســتند که در بســیاری از موارد اینهــا نیز به صورت رایگان قابل استفادهاند! *مشاور مدیریت استراتژیک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.