شبح کودتای نظامی بر سر ونزوئلا

Shargh - - جهان - منبع: رویترز

بــه نظر میرســد ونزوئا گامبهگام به ســمت یک مرحلــه پرتنشتر و خطرناکتر پیش میرود. بســیاری از شــهروندان احســاس میکنند از همه راههــای دموکراتیک بــرای مخالفت با حکومت اســتفاده کرده و جوابی نگرفتهاند. نیکولاس مادورو باوجود اعتراضات مردمی گســترده و انتقادات بینالمللی موفق شــد یک مجلس مؤسسان تشکیل دهد که تحت کنترل حزب سوسیالیســت طرفدار او بوده و اختیارات بیشتری را به رئیسجمهور میدهد. شــاید به دلیل همین احساس شکست و فضای بنبســت کنونی بود که چندروز پیش تعدادی از ســربازان و شهروندان مســلح را بر آن داشــت تا به یک پایگاه نظامی در نزدیکی شــهر والنسیا حمله کنند. در این حمله دو نفر کشته شدند. مقامات ونزوئایی میگویند به دنبال 10 نفر مهاجمی هســتند که با مقادیری ســاح فرار کردهاند. در یک ویدئو که پیشتر ضبط شــده، گروهی نشــان داده میشوند که لباس نظامــی به تن کرده و میگویند قصد دارند نظام مشــروطه ســلطنتی را دوباره بر سر کار آورند. آنها از مادورو میخواستند با کنارهگیری خود یک دولت انتقالی تشــکیل دهد. حمله نظامی یکشــنبه گذشته امکان وقوع یک کودتای نظامی یا تشــدید خشــونتها در کشوری چون ونزوئا با 30 میلیون نفر جمعیت و بحران شــدید اقتصادی را بیشتر کرد. پیش از این حمله، مادورو بر قدرت خود افزوده و همین مسئله اپوزیسیون این کشور را ســرخورده و دچار تفرقه کرده بود. در درگیریهای چهار ماه گذشــته ونزوئا تاکنون 120 نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدهاند.

هماکنون بســیاری از مخالفان احساس میکنند فریب خوردهاند. آنها تصور میکنند رهبرانشــان به آنها خیانت کــرده و اعتراضات را به هفته بعد موکول میکنند. احزاب سیاسی موجود در ائتاف مخالفان نیز درباره مشارکت در انتخابات آینده دچار اختاف دیدگاه شدند زیرا بسیاری دولت را از هماکنــون به تقلب گســترده در انتخابات مجلس مؤسســان متهم میکنند. مســئله بیاعتمادی به رهبران اپوزیسیون ونزوئا را میتوان در اظهارات یکی از جوانانی دید که با صورت پوشــیده راهها را در کاراکاس بنــد آورده و به رویترز میگوید: «مــا باید ایمان به ائتاف مخالفان را کنار بگذاریــم. باید فقط بــه خودمان ایمان داشــته باشــیم». او تحصیل در دانشگاه را رها کرده و برای شرکت در اعتراضات به کاراکاس آمده است. این جوان که 20 سال بیشتر ندارد، یک بمب آتشزا با خود حمل میکند.

تشدید منازعات

لوییس ویسنت، تحلیلگر سیاسی، میگوید، سرکوب حکومت میتواند گروههای تندرو را به کارهای مخفیانه و تشــکیل گروههای شــبهنظامی، آنهم در کشــوری که بهوفور در آن ســاح وجود دارد، سوق دهد. او به رویتــرز میگوید: «با تشــدید برخوردهای دولت، مخالفــان نیز به اعمال خشنتر روی میآورند و همین آینده را خطرناک میکند.»

برخی دیگر از تحلیلگران درباره احتمال وقوع یک جنگ داخلی در این کشور صحبت میکنند و میگویند، اگر این اوضاع تغییر نکند، ممکن است کشــور به ســمت یک جنگ داخلی پیش برود؛ برای مثال 30 جولای یک انفجار در همان روز رأیگیری برای مجلس مؤسسان رخ داد که در جریان آن هفت نیــروی پلیس موتورســوار هدف قرار گرفته و مجروح شــدند. مادورو قبا گفته بود با یک «شــورش مسلحانه» مواجه است که هدفش ازبینبردن سوسیالیسم در آمریکایلاتین است. به گفته او، این حرکت قصد دارد راه را بــراي نخبگان طرفدار آمریکا باز کند تا بر انبوه ذخایر نفتی این کشور مســلط شوند. ناظران میگویند در سطح ظاهري عامتی که حاکی از وقوع کودتای نظامی علیه رئیسجمهور کنونی ونزوئا باشــد مشاهده نمیشود. مادورو کسی اســت که بهعنوان جانشین هوگو چاوز بر سر کار آمد و اتحادیههای کارگری پشتیبان او هستند. همین ناظران میگویند هیچ نشــانهای که حاکی از اختــاف بین مادورو و فرماندهان ارتش باشــد در ظاهر به چشــم نمیخورد. بااینحال نباید فرامــوش کرد خوان کارلوس کاجواریبانو، افســر سابق گارد ملی که به خارج فرار کرده و گفته میشود فرماندهی تهاجم روز یکشنبه را برعهده داشت، از «دوستان مسلح» خود خواســت شورش کنند. همچنین اســکار پرز، خلبان نیروهای پلیس که با هلیکوپتر در کاراکاس به ســاختمانهای دولتی حملــه و فرار کرد، قصد دارد به مبارزه خــود ادامه دهد. ماریا رودریگز، یــک لبنیاتفروش که در محله اعیاننشــین کاراکاس زندگی میکند، درحالیکه خیابانها را بسته، میگوید: «ما از قیام ارتش حمایت میکنیم. ما شــهروندان عادی هستیم و بهتنهایی نمیتوانیم این مبارزه را به نتیجه برسانیم». بااینحال بسیاری از دوســتانش که جزء مخالفان هستند احســاس میکنند بعد از چهارماه درگیری و تظاهرات خســته شــدهاند. به نظر آنها زندگی روزمرهشان فلج شده و آنها تاکنون نتوانستهاند مادورو را وادار به قبول مطالباتشان کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.