3 سناریو برای آینده نتانیاهو

Shargh - - جهان -

یــک روزنامــه اســرائیلی ســه ســناریوی قابلپیشبینــی را برای آینده نخســتوزیر ایــن رژیم پس از طرح پروندههای فســاد علیه او مطرح کرد. سناریوی اول که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، آن را ترجیح میدهد؛ این است که مجبور به استعفا نشود.

ســناریوی دوم نیز این است که وزرا از او بخواهنــد پــس از طــرح کیفرخواســت علیه او، کنار بکشد و انتخابات زودهنگام برگزار شود؛ اما بر اساس سناریوی ســوم که بیشتر به واقعیت نزدیک است، سرنوشت نتانیاهو در بهار سال 2018 مشخص خواهد شد.

پیشتر دادستانی کل اسرائیل از توافقی با آری هارو، معاون ســابق نتانیاهو، خبر داد که بر اســاس این توافق، به هارو اعام شــده بود اگر اطاعاتــی را درباره اتهام فســادی ارائــه دهد کــه پلیس اســرائیل از چند ماه قبل دربــاره آن از نتانیاهو بازجویــی میکنــد، دیگر هــارو به زنــدان نخواهد افتاد؛ امــا هارو به نزدیــکان خــود گفته بــود تاش نمیکند اتهامهایــی علیه نتانیاهو مطرح کند تا خــود از مجازات رها شود؛ چراکه خود نیز در این پرونده گرفتار است.

سناریوی اول

بر اســاس ســناریوی نخســت، پلیس مجبور خواهد شد تحقیقاتی را دربــاره نتایجــی که از هــارو به دســت میآورد، به عمــل آورد که بر اســاس آن، مســئولان اسرائیلی باید بــه ایالات متحده نیــز بروند و از ثروتمندان مظنــون به ارائه پول به نتانیاهو تحقیق کنند. بر اســاس گــزارش اورشلیمپســت، در ایــن ســناریو، پلیس نمیتواند سفارشی بــرای ارائــه کیفرخواســت علیــه نتانیاهو تا اواخر سال جاری میادی بدهد. در این گزارش آمده است: اگر این ســفارش پلیس در اوایل ســال 2018 مطرح شــود، نتانیاهو باید در جلســات دادگاهی حضــور یابد که مدتزمانی طولانی میطلبد و پس از گذراندن یک برهه زمانی، نتانیاهو قادر خواهد بود درباره لغو اتهامها علیه خــود در مقابل کنارگذاشــتن فعالیت سیاسی، مذاکره کند و حتی ممکن است تبرئه شود.

سناریوی دوم

اورشلیمپست نوشت: سناریوی دوم این اســت که پلیس اطاعات ارزشمندی را از هارو به دست آورد و بر اســاس این اطاعات، تصمیم بگیرد کیفرخواستی را علیه نتانیاهو در مــاه میادی آتی مطــرح کند و ممکن است شواهد و ادله بسیاری به نتانیاهو ضرر برســانند و شرکای ائتــاف از او بخواهند تــا از قدرت کنار بــرود و به دولت در نوامبر آتی رأی عدم اعتماد داده شــود و یکی از طرفهــای ائتــاف دولت با رأی مخالف بــه دولت، کمــک کند که دولت برکنار شود.

طبق این گزارش، در این سناریو، احتمــال نمیرود عضــو دیگری از اعضــای کنســت، بتوانــد دولت را تشکیل دهد؛ به همین دلیل، دعوت به انتخابات سراســری میشــود و یکی از رهبران لیکود تاش خواهد کــرد تــا نتانیاهو را در ریاســت این حــزب تغییر دهــد. در همین حال، ممکن است نتانیاهو در اواخر سال محکوم شــود؛ اما محاکمه او برای مدتزمانی بســیار طولانــی ادامه خواهد داشت.

سناریوی سوم

بر اساس ســناریوی سوم که این روزنامــه اســرائیلی معتقد اســت بیشــتر به واقعیت نزدیک اســت، دادستان کل اســرائیل دوره زمانی ســه تــا شــش مــاه را اختصاص خواهد داد تا تصمیمی را بر اساس توصیههای پلیس برای طرح اتهام علیه نتانیاهو اتخاذ کند.

منابع پلیــس ایــن اطاعات را فاش کردهاند کــه احتمال میرود توصیههای پلیس در اکتبر یا نوامبر، پس از پایــان تعطیــات یهودیان، ارائه شــود و این به این معناســت که سرنوشــت نتانیاهو در بهار سال 2018 تعیین خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.