11 کشته و 2 مفقود، آخرين آمار تلفات سیل در 5 استان

Shargh - - حوادث -

میزان: رئیس ســازمان امداد و نجات هــلال احمر از مرگ 11 نفر و مفقودشــدن دو نفر در جریان وقوع سیل در پنج اســتان خبر داد. مرتضی ســلیمی با اشــاره به آخرین آمار و وضعیت وقوع سیل در پنج استان کشور، گفت: از روز نوزدهم مرداد تا ســاعت هفت صبح روز گذشته، 312 امدادگر در قالب 79 تیم، کار امدادرسانی به سیلزدگان 21 شهر و روســتای استانهای گلستان، گیلان، خراسانشمالی، رضوی و سمنان را انجام دادند و به دو هزار نفر امدادرسانی کردند.

وی ادامــه داد: در این مدت، 96 گرفتار ســیل در 11 چادر امداد اســکان داده شدند و 22 نفر به مناطق امن انتقال یافتند. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر با اعلام مرگ 11 هموطن در ســیل اخیــر، گفت: بر اثر ســیل، هشت نفر در خراسانشمالی، دو نفر در گلستان و یک نفــر در خراســانرضوی جان خود را از دســت دادهانــد. همچنین پدر و پســر علیآبــادی که خودرو آنها در سیل گرفتار شده بود، هنوز مفقود هستند و روز گذشته جنازه مادر خانواده کشف شد. سلیمی از تخلیه آب از 69 واحد مسکونی خبر داد و افزود: در این مدت، 395 تختــه پتو، 175 تخته موکت و هزارو 539 قوطی کنسرو میان سیلزدگان توزیع شده است.

او تأکیــد کــرد: امدادرســانی در گلســتان و خراســانرضوی ادامه دارد. همچنین به گزارش ایرنا، براســاس تصمیم اســتاندار خراســانرضوی، شورای مدیریت بحران شهرســتانها درحال آمادهباش است؛ فرایند کار امداد و نجات و جستوجو از دیشب تاکنون بهطور مســتمر ادامه یافته و وقفــهای در این عملیات ایجاد نشده است.

وی ادامــه داد: بر این اســاس تاکنــون، هیچیک از ســاکنان بومی مناطق ســیلزده مفقود نشــدهاند، اما درباره گردشــگران هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. بــا این حال تاکنون، خبری از اعــلام مفقودی این افراد نداشــتهایم، اما هنوز نمیتوان در این زمینه اظهارنظر قطعی کرد.

معاون اســتاندار خراسانرضوی گفت: دیشب 450 نفر از گرفتاران در ســیل اســکان یافتند؛ همه نیازهای مربوط به تغذیه و اقامت آنها در شهرستانهای کلات و درگز تأمین و تعداد بسیاری از وسایل نقلیه گردشگران هــم از میان گلولای خارج شــده اســت. وی افزود: تعدادی از خودروها در منطقه چهلمیر شهرستان درگز در میان گلولای باقی مانــده بودند که امروز عملیات آزادسازی آنها انجام میشود.

مقــدوری بــه 25 روســتای درگیــر ســیل در شهرســتانهای درگز، کلات، قوچان و نیشــابور اشاره و بیــان کرد: میزان خســارات در بخش کشــاورزی این مناطق فوقالعاده بالاســت. به محض فروکش سیل، ارزیابی و تعیین میزان خسارات جمعبندی میشود.

در جریــان بارشهــای رگبــاری عصــر جمعه در شهرستانهای درگز، قوچان، نیشابور و کلات در شمال استان خراسانرضوی و جاریشدن سیل تاکنون هشت نفر جان باختهاند. اســتاندار خراســانرضوی نیز صبح امروز 21 مرداد همــراه با مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری به منطقه سیلزده کلات رفت تا از نزدیک در جریان عملیات جستوجو، امدادرسانی و خدماتدهی به سیلزدگان قرار گیرد.

در جستوجوی مفقودان

فرمانــدار کلات نیز گفــت: در پی جریان ســیل در این شهرســتان چهار نفر مفقود شــدهاند که عملیات جستوجو برای یافتن آنها ادامه دارد. این امکان وجود دارد که افراد مفقود، در زمان وقوع ســیل به محل امن رفته باشند و تا ساعاتی دیگر زنده پیدا شوند.

ســیداصغر موســویتبار افزود: آمار کشتهشــدگان ســیل در کلات پنج نفر است. براساس اعلام جمعیت هــلال احمر خراســانرضوی عصر جمعــه، یک گروه کوهنــوردی 54 نفــره در مناطق اطــراف کلات نجات یافتند و بــا توجه به اینکه وقوع ســیل در روز تعطیل و همزمــان با مراجعــه طبیعتگردان بــه این مناطق بــوده اســت، نمیتــوان آمــار دقیقــی از مفقــودان ارائه داد.

وضعیت مصدومان بستری شده رو به بهبود است

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت: حال 10 مصدوم ناشی از سیل در بیمارستانهای استان خراســانرضوی رو به بهبود است.

شــهرام طاهرزاده افزود: مصدومان سیل جمعه با آمبولانسهای اورژانس به بیمارستانهای کلات، درگز، قوچان، نیشــابور و مشــهد انتقال یافته بودند. پنج نفر از مصدومان در بیمارســتان درگز، دو نفر در کلات و در بیمارستانهای نیشــابور، قوچان و مشهد هر کدام یک مصدوم بستری است.

وی جراحــات در نواحــی مختلف بدن را مشــکل مصدومان سیل اعلام و بیان کرد: طبق آخرین اطلاعات دریافتی حال عمومی آنها مناسب و رو به بهبود است.

در پی بارشهای رگباری در شهرهای درگز، قوچان، نیشــابور و کلات در شــمال استان خراســانرضوی و جاریشــدن ســیل، 450 نفر به صــورت اضطراری به دســت نیروهــای امدادی هــلال احمر در شــهرهای سیلزده اسکان داده شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.