قتل به خاطر طلب 5/1میلیونی

Shargh - - حوادث -

شرق: عامل قتل در بیابانهای حسنآباد تهران پس از یک سال دستگیر و مدعی شد به خاطر طلب 1.5میلیونتومانی دست به جنایت زده است.

22 شــهریور سال گذشته، راننده یک دستگاه خودروی تریلر در جاده قدیم قم – منطقه حســنآباد، در حین کنترل لاســتیکهای خودرو، با جسد فردی حدودا 50ساله در کناره جاده روبهرو میشود که بلافاصله موضوع را به مرکز فوریتهای پلیســی 110 اطــلاع میدهد. با حضور مأموران کلانتری 176 حســنآباد در محل و انجام بررســیهای اولیه، مشــخص شــد متوفی بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم تیز به ناحیه قفســه سینه به قتل رسیده اســت. بلافاصله موضوع به قاضی کشیک دادگاه بخش فشافویه اعلام و پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـد» تشکیل شد و به دستور رئیس شعبه 102 دادگاه بخش فشافویه، پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. در ابتدای تحقیقات، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند در بازرسی اموال بهدستآمده از مقتول، هیچگونه مدارکی مبنی بر شناسایی هویت او کشــف نشده و جســد به صورت ناشناس به پزشــکی قانونی منتقل شــده است. ســرانجام پس از گذشــت چند روز از زمان کشف جسد و با مراجعه اعضای یک خانواده به کلانتری شــهریار و طرح شــکایت با موضوع گمشــدن فردی با مشــخصات ظاهری جســد کشفشده در منطقه حســنآباد، هویت جسد ناشــناس به نام اســماعیل 45 ساله، تبعه افغانستان، شناسایی شد. در تحقیقات از اعضای خانواده مقتول، کارآگاهان اطــلاع پیدا کردند مقتــول در زمینه پیمانکاری ســاختمان فعالیت داشته و از چندی پیش به واسطه اعتیاد شدیدی که به مصرف مواد مخدر پیدا کرده بود، دچار مشکلات شدید مالی در زمینه کاری شده بــود؛ بهگونهای که چندین نفر بهعنوان طلبکار بارها برای وصول طلب خود به درِ خانه مقتول مراجعه و بعضا با او مشاجره لفظی داشتهاند. با بهرهگیری از تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، کارآگاهان اطلاع پیدا کردنــد مقتول آخرین بار با یکی از طلبکارانش به نام عبدالله 36ســاله و تبعه افغانســتان مشــاهده شده اســت. در تحقیقات تکمیلی، محل کار عبدالله در محدوده یک کارگاه خریدوفروش مصالح ســاختمانی در شهرستان شهریار – منطقه وحیدیه شناسایی شد. کارآگاهان با مراجعه به این محل و انجام تحقیقات میدانی، اطلاع پیدا کردند عبدالله همزمان با قتل اســماعیل، از کشور خارج و به افغانستان متواری شده است. در اوایــل مرداد 96، کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهی اطلاع پیدا کردند عبدالله پس از گذشــت نزدیک به یک ســال، به صورت غیرقانونی وارد ایران شــده و درحالحاضر در شهرستان شــهریار تردد دارد. بلافاصله اقدامات پلیسی آغاز و ســرانجام عبدالله روز گذشته دستگیر و به اداره دهم ویــژه قتل منتقل شــد. او در همان تحقیقات اولیــه، بهصراحت بــه ارتکاب جنایــت اعتراف و انگیــزه خود از جنایــت را وصول طلب یکمیلیونو 500 هزارتومانی از مقتــول عنوان کرد. متهم در اعترافات خود، درباره نحــوه ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت: من با مقتول کار میکردم. آن زمان نیسان داشتم و مصالح ساختمانی مقتول را برای او جابهجا میکردم؛ تا اینکه میزان بدهی او زیاد شد. من همیشه به مقتول میگفتم که پول بدهد؛ اما او هربار مدعی میشــد پولش را از پیمانکار نگرفته؛ اما میدانســتم که او پول میگیرد و مواد مصرف میکند. چند بار به در منزل مقتول رفتم و حتی اعضای خانوادهاش نیز من را دیدند. روز حادثه از طریق تماس تلفنی یکی از دوستان، متوجه شدم اسماعیل مبلغ بالایی پول گرفته اســت. بلافاصله سراغش رفتم تا طلب خود را از او بگیرم. به او گفتم پولم را بده؛ اما او مجددا مدعی شد پولی ندارد.

زمانی که اسماعیل اصرار من را برای گرفتن پول دید، به من گفت: اگر پول میخواهی باید به حسنآباد برویم تا از کسی پول بگیرم. قبول کردم تا همراه مقتول به حســنآباد برویم؛ اما زمانی که به حسنآباد رسیدیم، ناگهان مقتول ادعا کرد اصلا تو طلبی از من نداری. من که عصبانی شده بودم، با او به صورت لفظی درگیر شدم که او به من فحاشی کرد. ناگهان مقتول با چاقو ضامندار به سر و کتف من ضربه زد؛ من نیز از زیر صندلی راننده یک چاقو بیرون کشــیده و ]چند ضربه[ به قفســه ســینه او زدم. مقتول از خودرو پیاده شــد و به کنار جاده رفت و بیحال شد. او را دنبال کردم. ناگهان برگشــت؛ فکر کردم میخواهد من را با چاقو بزند، بهخاطر همیــن او را هل دادم. مقتول ]روی زمین[ افتاد و من چند ضربه دیگر به قفسه ســینه او زدم و از محل فرار کردم. سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضائی صادر شده و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی، در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.