انهدام باند کپيکنندگان کارت عابربانک با 6 میلیارد کلاهبرداري

Shargh - - حوادث -

پلیس: فرمانده انتظامي اســتان البرز از دستگیري اعضاي باند کپيکننده کارت عابربانک با شش میلیارد ریال کلاهبرداري در شهرســتان ســاوجبلاغ خبر داد. سردار کامرانيصالح گفت: به منظور مبارزه با قاچاق کالا و برخــورد با قاچاقچیان، مأموران مبارزه با کالاي قاچاق پلیس آگاهي اســتان در ایــن مدت موفق به کشــف انواع کالا به ارزش 543میلیاردو346میلیون و 762 هزار ریال شــدند. وي افــزود: این مقدار کالاي کشفشده بیشتر شامل لوازم صوتي و تصویري، لوازم آرایشــي و بهداشتي، انواع پوشــاک، سیگار خارجي و فراوردههاي نفتي اســت که نســبت به مدت مشابه در سال گذشــته 68 درصد افزایش داشته است. این مقــام انتظامي گفت: در همین راســتا 76 دســتگاه انواع خودرو ســبک و ســنگین توقیف شد و 184 نفر که در قاچاق کالا فعالیت داشــتند، دستگیر و تحویل مراجع قضائي شدند.ســردار کامرانيصالح در ارتباط با پروندههاي تشکیلشده درخصوص کشفیات کالاي قاچاق گفت: 65 فقره پرونده بالاي 10 میلیون تومان، 11 فقره بالاي صــد میلیون تومان و هفت فقره بالاي 500 میلیون تومان تشکیل شده است.

ســردار کامرانيصالح در بخش دیگري از سخنان خود به کشــف پنج هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر از نوع پیشساخته، سنتي و صنعتي در این استان اشاره کرد و گفت: از این مقدار مواد کشفشده، هزارو 898 کیلوگرم تریاک، 337 کیلوگرم حشــیش، 9کیلوو 500 گرم هرویین و مابقي سایر مواد مخدر بوده است.

فرمانده انتظامي استان البرز با اشاره به شناسایي و انهدام 17 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در این مدت تصریح کرد: دســتگیري پنجهــزارو 557 قاچاقچي، حملکننــده، توزیعکننده و نگهدارنــده مواد مخدر و توقیف 61 دســتگاه خودرو سبک و ســنگین از دیگر توفیقات ما از ابتداي سال تاکنون بوده است.

ســردار کامرانيصالح گفت: پلیس اســتان البرز از ابتداي ســال جاري 10هــزارو 776 معتاد ولگرد و کارتنخــواب پرخطر را از ســطح اســتان جمعآوري کرده و به منظور بازگشت به زندگي عادي و اجتماعي تحویل مراکز بازپروري مجاز داده است.

فرمانده انتظامي استان البرز افزود: در پي شکایت تعــدادي از شــهروندان شهرســتانهاي نظرآبــاد و ساوجبلاغ مبني بر برداشــت غیرمجاز از حساب آنها موضــوع به صورت ویــژه در دســتور کار پلیس قرار گرفــت. وي اضافه کــرد: مأموران با انجــام کارهاي اطلاعاتي، اســتعلام از بانکهاي مربوطه و شناسایي محلهایي که خرید در آنها صورت گرفته بود، متوجه شدند تمام خریدها از کیوسکي در شهرستان نظرآباد صــورت گرفته اســت. این مقام مســئول گفت: تیم پلیس به آدرس مذکور اعزام و مشخص شد مجرمان با اجاره مکان موردنظر در مدت دو ماه از حسابهاي بانکي خریداران برداشــت و ســپس مکان مذکور را ترک کردهاند.

وي افــزود: با توجه به اینکــه متهمان به صورت حرفــهاي و برنامهریزيشــده اقدام بــه کپي کارت و برداشت از حساب شاکیان کرده و سرنخي از متهمان وجود نداشــت، بلافاصله رصد اطلاعاتي آغاز شد تا اینکه چهره سه نفر که اقدام به برداشت از کارتهاي کپيشده از طریق موبایلفروشــي و طلافروشيهاي واقع در شهر کرج و تهران کرده بودند، شناسایي شد. ســردار کامرانيصالح گفت: کارشناسان این پلیس با بهرهگیري از شگردهاي خاص پلیسي، اقدامات فني و اقدامات شبانهروزي یکي از متهمان را دستگیر کردند و متهم اقرار کرد با همکاري چهار نفر دیگر موجودي کارتهاي کپيشده را برداشــت و از طلافروشيهاي شــهر تهران و کرج خرید کردهاند. این مقام انتظامي بیان کــرد: تحقیقات پیرامون شناســایي چهار متهم دیگر آغاز و مشــخص شــد دو متهم به جزیره کیش و دو متهم دیگر به اســتان کرمانشاه متواري شدهاند؛ بنابرایــن مأموران با کســب نیابت قضائــي و پس از چندین روز تلاش شــبانهروزي موفق به دســتگیري متهمان شدند. ســردار کامرانيصالح گفت: متهمان بــه جرم خود مبني بر برداشــت شــش میلیارد ریال از کارتهــاي بانکي 50 نفر از شــهروندان اعتراف و درخصوص شــیوه سرقتها اذعان کردند که با اجاره کیوسکي در شهر نظرآباد به مدت یک ماه با استفاده از دســتگاه اســکیمر، کارتهاي بانکي شهروندان را کپي و ســپس به شــیوه خرید یا برداشت از عابربانک مبالغي از حساب شــاکیان موردنظر برداشت کرده و سپس با فسخ قرارداد اجاره، به جزیره کیش و استان کرمانشــاه متواري شدند.فرمانده انتظامي استان البرز گفت : از ابتداي ســال تاکنون 346 فقره کشفیات در حوزه جرائم اینترنتي صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 41 درصد افزایش داشته است. ســردار کامرانيصالح همچنین افزود: در پي دریافت یک فقــره پرونده از کلانتري 15 رجایيشــهر مبني بر دستگیري ســارقان داخل خودرو، تحقیقات تکمیلي از متهمان پرونده آغاز شــد.وي از اعتراف متهمان به سرقتهاي متعدد بانکي به شیوه زاغزني از مشتریان بانکها خبر داد و اذعان کرد: سارقان با دریافت فیش نوبت، منتظر ســوژههاي خود که اغلب وجوه زیادي دریافت ميکردند، شــده و پس از خروج از بانک، آنها را تعقیب ميکردند.فرمانده انتظامي استان البرز ادامه داد: متهمان در یک فرصت مناسب پس ازترک خودرو توسط مالباخته، شیشه در خودرو را شکسته و وجوده نقد را به سرقت ميبردند.

سردار کامرانيصالح بیان کرد: متهمان به 29 فقره ســرقت به شیوه زاغزني از مشتریان بانکها و سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.