پنج قاره

Shargh - - حوادث -

8 کشته و 25 مجروح در سقوط اتوبوس به دره در هند شــینهوا:

ســقوط اتوبوس مســافربری بــه دره در غرب اســتان «بنگال» دســتکم هشت کشته و 25 مجروح بر جای گذاشت. به گفته پلیس، این حادثه روز سهشــنبه در روســتای «تهاتــا» در فاصله 150 کیلومتری شــمال کلکته روی داد. یکی از مقامات پلیس در اینباره گفت: «در جریان واژگونی و سقوط اتوبوس به دره، هشــت نفر کشته و 25 نفر زخمی شــدند». بنابر گزارشها، علت حادثه ســرعت زیاد اتوبــوس و ناتوانــی راننده در مهار آن بوده اســت. اندکــی بعد از این اتفاق، افــراد محلی با حضور در محل حادثه به سرعت به یاری آسیبدیدگان رفته و با پلیس تماس میگیرند. به گفته پلیس، مجروحان به بیمارستان محلی «شاکتیناگار» انتقال داده شدند.

توفان در شمال چین قربانی گرفت شینهوا:

بــر اثر وقوع توفان در شمال چین، دستکم پنــج نفر جان خود را از دســت دادنــد. بنابر اعلام مقامات داخلــی چین، وقوع توفــان در مناطقی از شــمال این کشور موجب شد دستکم پنج نفر جان خود را از دست بدهند و 50 نفر دیگر مجروح شوند. بــر اثر وقوع این توفان، بســیاری از ســاختمانهای مســکونی به شدت آســیب دیدهاند؛ هر چند میزان دقیق خســارت واردشده هنوز محاسبه نشده است. بنابر اعــلام مقامات محلی، مجروحــان این حادثه طبیعــی به مراکــز درمانی منتقل شــده و عملیات امدادرسانی در حال انجام است.

3 کشته در حمله مردان مسلح به ساحل مکزیک آسوشــیتدپرس:

مقامات مکزیــک از حمله مردان مسلح در ناحیه توریستی «لوس کابوس» در جنوب شــبهجزیره «بایا کالیفرنیا» خبر دادنــد. این حمله بعدازظهر یکشنبه در ورودی «پلایا پالمیا» رخ داد و در جریان تیراندازیها سه نفر کشته و دو نفر زخمی شدند. این مکان ناحیهای محبوب برای جهانگردها محســوب میشــود. در بیانیه پلیس، از انگیزه این افــراد برای حمله صحبتی نشــده اســت. به گفته مقامات، در زمان آغاز تیراندازیها، ســاحل شــلوغ بوده و پلیس مجبور به تخلیه کامل این مکان شده اســت. بایا کالیفرنیای جنوبی در سال جاری شاهد خشونتهای زیادی بوده است، اما اکثر این جنایات در مناطق غیرتوریســتی رخ داده بود. کارشناســان معتقدند اکثر ایــن خونریزیهــا در نتیجه درگیری کارتل مواد مخدر ســینالوا با رقیب تازهشکلگرفته خود و نسل جدید کارتلها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.